Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä

Mietityttääkö sinua jokin hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva asia? Kysyvä ei tieltä eksy, sanotaan. Tälle sivulle keräämme kysymyksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Täydennämme osiota teemoittain.

HENKILÖSTÖTILAISUUKSIEN KYSYMYKSIÄ

Tästä alta löydät henkilöstötilaisuuksissamme kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.

Ketkä kaikki kuuluvat siirtyvään henkilöstöön?

Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvät kaikki henkilöt, jotka hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä. Heidän lisäkseen myös opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit kuuluvat hyvinvointialueelle siirtyvään henkilöstöön.

Mutta ei siinä vielä kaikki. Yllä lueteltujen toimintojen tukitehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy myös hyvinvointialueen palvelukseen, jos henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet liittyy siirtyvän toiminnan tukitehtäviin.

Yhteensä meitä työskentelee vuoden 2023 alusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella noin 23 000 eri alojen ammattilaista. Tätä henkilöstön siirtoa tulevan hyvinvointialueen työntekijöiksi kutsutaan liikkeenluovutukseksi.

Miten työterveyshuolto järjestetään?

Tulevan hyvinvointialueen henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa 1.1.2023 alkaen Länsirannikon Työterveys.

Suurin pelkoni on, että työpaikkani ja lähipalvelut siirtyvät Turkuun. Voiko näin käydä?

Tietoa yksittäisten toimipisteiden tai työpaikkojen tulevaisuudesta ei tässä vaiheessa vielä ole (huhtikuussa 2022). Uudistusta koskevassa lainsäädännössä edellytetään, että palvelut toteutetaan yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina ja ottaen huomioon asiakasta lähellä olevat tarpeet.

Jos kuitenkin palvelujen tarkoituksenmukainen, kustannusvaikuttava ja tehokas toteuttaminen sitä edellyttävät tai jos palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja, palveluita voidaan keskittää suurempiin kokonaisuuksiin.

Päätökset palveluverkon periaatteista ja lähipalveluiden toteutumisesta tekee hyvinvointialueen aluevaltuusto edellä mainittujen periaatteiden pohjalta. Suuri osa palveluista toteutunee jatkossakin samoissa toimipisteissä kuin tähän asti, mutta myös muutoksia voi tulla. Aika tulee näyttämään, millä periaatteilla ja miten palvelujen mahdollinen keskittäminen toteutetaan.

Jos teemme suoria henkilöstösiirtoja, mutta henkilön tehtävänkuva tulee osittain muuttumaan, miten varmistamme, että kaikki ko. tehtävään kykenevät ja haluavat tulevat huomioitua?

Noudatamme henkilöstösiirroissa liikkeenluovutuksen periaatteita eli pääosa henkilökunnasta siirtyy omiin tai vastaaviin tehtäviin. Pääsemme konkretisoimaan tätä, kun saamme henkilöstöorganisaation vahvistettua.

Onko hyvinvointialueelle suunniteltu poikkihallinnollista prosessijohtamisen mallia?

Tunnistamme tarpeen poikkihallinnollista prosessijohtamisen mallin valmisteluun. Olemme tässä vaiheessa rajanneet organisaatiomallin valmistelun toiminnan ja talouden vastuurakenteen mallintamiseen, jonka pohjalta tehtävä johtamisjärjestelmä tarkentuu vielä myöhemmin.

Meillä tulee olemaan huomattava määrä poikkihallinnollisia prosesseja, joiden hahmottamiseen tulemme tarvitsemaan oman alansa asiantuntijoiden apua. Valmistelu jatkuu tänä vuonna yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Tarvitsemme teidät mukaan aidon vuorovaikutuksellisen toiminnan rakentamiseen ja valmisteluun.

Miten jää aikaa potilastyölle? Voidaanko se riittävästi turvata?

Potilastyön turvaaminen liittyy oleellisesti uudistuksen tavoitteisiin, joihin kuuluu parempien palveluiden turvaaminen.

Onko vaarana, että asiakkaan palvelukokonaisuus rikkoontuu, kun palvelut hajaantuvat usean johdon alle, kuten esim. lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. Onko vaarana, ettei kaikilla alueilla ole saatavilla kaikkia palveluja?

Näin mittavan kokoiseen organisaatioon tulee väistämättä jonkinlaista hajautumista alueiden välille. Tavoitteemme on välttää osa-optimoinnin tilannetta ja tukea alueiden välistä aitoa yhteistyötä.

Pidäthän mielessä, että tällä hetkellä tulevan hyvinvointialueemme organisaatiomalli on vielä starttivaiheessa. Katsotaan, mihin suuntaan tulevan hyvinvointialueemme strategia meitä viitoittaa ja mihin suuntaan organisaatiota edelleen kehitetään vuodesta 2023 alkaen.

Mikä on suurin siirtyvä ammattiryhmä?

Suurin määrä siirtyvässä henkilöstössämme tekee töitään ammattinimikkeellä sairaanhoitaja.

Minua huolettaa kuntoutuspalveluiden kokonaisuus tulevassa organisaatiossa. Onko vaara, että tulevalla hyvinvointialueella lääkinnällinen kuntoutus pirstaloituu, eikä tiivis ja monialainen yhteistyö ole enää mahdollista?

Tulevalla hyvinvointialueella on nimenomaan mahdollisuus nykyistä paremmin tehdä asioita yhdessä, yhteisessä organisaatiossa ja organisatorisesta paikasta tai tasosta riippumatta.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa sellaisia hoito- ja palveluketjuja, jotka nykyjärjestelmässä saattavat helposti katketa. Kuntoutus on yksi sellainen palveluiden kokonaisuus, jossa tarvitaan yhteistä tekemistä ja jossa hyvinvointialueen on mahdollista entistä paremmin sovittaa toisiinsa palvelun eri osien yhteistyötä ja toimivuutta.

Kuinka hyvinvointialueen organisaatiomallissa varmistetaan eri alueiden tasavertaisuus ja palveluun pääsyn yhdenmukaisuus?

Palvelukuvaukset ja muut ohjaavat asiakirjat määrittävät eri alueiden tasavertaisuutta ja palveluun pääsyn yhdenmukaisuutta. Sitä tuetaan johtamisella ja erityisesti tiedolla johtamisella (mittarointi). Lisäksi tarkoituksena on hakea hyvinvointialueelle asiakassegmenttikohtaiset palvelujohtajat, jotka seuraavat juuri näitä asioita.

Mitä opetusterveyskeskus tarkoittaa käytännössä? Miten opetusterveyskeskus on suhteessa nykyiseen yleislääketieteen opetukseen, jota järjestetään laajalti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella?

Opetusterveyskeskus on osa yliopistollista sote-keskusta. Siellä on tarkoitus verkostomaisesti koordinoida esimerkiksi juuri yleislääketieteen opetusta Varsinais-Suomen alueella. Käytännössä opetus tulee jatkossakin toteutumaan eri puolilla hyvinvointialuetta.

Mihin lääketieteen opiskelijoiden opetuksen koordinaatio sijoittuu hyvinvointialueella?

Samaan yksikköön kuin aiemmin. Emme muuta jo toimivia rakenteita.

Mihin opetuksen koordinaatio tulee sijoittumaan, erityisesti opetusterveyskeskuksen kohdalla?

Ajatuksena on, että opetusterveyskeskusta koordinoidaan yhdessä, jotta opetuksen ja koulutuksen periaatteet ovat yhtenäiset koko hyvinvointialueella. Opetusterveyskeskus tulee toimimaan Turussa. Yliopistollinen sotekeskus olisi koordinoiva taho. Asia hahmottuu vielä tarkemmin, kun tiedämme, kuinka paljon eri alojen opiskelijoita tulee sijoittumaan tulevaan opetusterveyskeskukseen.

Mihin potilasasiamiestoiminta tulee hyvinvointialueella sijoittumaan?

Potilasasiamiestoiminta tulee hyvinvointialueen organisaatiossa sijoittumaan johdon tukeen, osaksi Laadun, tutkimuksen ja kehittämisen osa-aluetta.

Mihin tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen yksikkö ja hyvinvointialuejohtajan alainen sisäisen tarkastuksen yksikkö sijoittuvat hyvinvointialueella?

Tässä vaiheessa organisaatiomallin muotoutumista tarkennamme vielä toiminnan ja talouden vastuurakennetta. Prosesseihin pääsemme kiinni vasta tämän jälkeen. Hyvinvointialueen organisaatiomalli tulee siis edelleen tarkentumaan.

Kuinka paljon tiloja hyvinvointialueelle siirtyy?

Huoneistopinta-ala hyvinvointialueella tullee olemaan yli 600 000 m2.

YLEISET KYSYMYKSET

Tästä alta löydät yleisiä hyvinvointialuettamme koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Muuttuvatko työtehtäväni?

Lähtökohtaisesti tehtävänkuvia ei muuteta vuodenvaihteessa muutoin kuin toiminnan varmistamiseksi. Jatkossa tehtävänkuvien muutokset ovat mahdollisia. Tehtävänkuvien muutoksista käydään henkilön kanssa aina neuvottelu. Hallinnon tehtäviin ja erilaisiin järjestelmiin liittyviä muutoksia ja koulutustarpeita ennakoidaan tulevan paljon ja niillä on mahdollisesti vaikutusta tehtävänkuviin.

Voitko kertoa lyhyesti mitä hyvinvointialue on?

Kas tässä Varsinais-Suomen hyvinvointialue pähkinänkuoressa:

  • Väestö vuonna 2021 yhteensä noin 490 00 asukasta
  • Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee työskentelemään yhteensä noin 23 000 työntekijää.
  • Hyvinvointialueemme erityispiirteitä ovat kaksikielisyys, yliopistollisuus ja runsaus. Kuntarakenne on moninainen ja alueellamme on 27 kuntaa, mikä osaltaan tekee palvelujärjestelmästä sirpaleisen.
  • Teemme uudistusta yhteistyössä kaikkien Varsinais-Suomen toimijoiden kanssa.

Kuinka suuri työnantaja Varsinais-Suomen hyvinvointialue tulee olemaan?

Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta tulee yksi Suomen suurimmista ja maakuntamme suurin työnantaja. Uudella hyvinvointialueella meitä työskentelee vuoden 2023 alusta noin 23 000 eri alojen ammattilaista.

TYÖPAIKKA JA TYÖTEHTÄVÄT

Tästä alta löydät työpaikkaa ja työtehtäviä koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Säilyykö oma työpaikkani ja työpisteeni siellä, missä ne nyt ovat?

Työmme jatkuvat 1.1.2023 kuten aina ennenkin, samojen työkaverien ja esihenkilön kanssa, samoissa tiloissa. Mitä lähemmäs asiakasta työsi sijoittuu, sitä vähemmän muutoksia omaan työhösi ja tiimiisi tulee.

Kuka tekee työvuorosuunnittelun vuodenvaihteessa?

Luovuttavissa organisaatioissa vahvistettuja työvuorosuunnitelmia noudatetaan pääsääntöisesti jaksotyössä siirtohetkellä kesken olevien työaikajaksojen loppuun. Sen jälkeisestä työvuorosuunnittelusta vastaa hyvinvointialue.

 

Säilyykö minulla sama esihenkilö?

Työmme jatkuu 1.1.2023 kuten aina ennenkin, samojen työkaverien ja esihenkilön kanssa, samoissa tiloissa. Mitä lähemmäs asiakasta työsi sijoittuu, sitä vähemmän muutoksia omaan työhösi ja tiimiisi tulee.

Mitä tarkoittaa siirtyvä henkilöstö?

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan siirtyvien organisaatioiden palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä. Henkilöt yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa yhteistoimintamenettelyssä. Luovutuksen piiriin kuuluvat sekä vakinaiset että määräaikaiset työntekijät, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä eli tämän vuoden vaihteessa.

Siirtyvätkö henkilöt tukipalveluista töihin hyvinvointialueelle?

Työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tukipalvelutehtävien organisointi ja selvittäminen ovat asioita, jotka ovat parhaillaan valmisteluorganisaation työn alla.

 

Mitä tarkoittaa henkilöstön siirtosuunnitelma?

Henkilöstön siirtoa koskevassa suunnitelmassa kuvataan sitä, miten henkilöstö vuodenvaihteessa siirtyy nykyisiltä työnantajilta hyvinvointialueen työntekijöiksi. Lähtökohtaisesti koko henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueelle.

TYÖSUHDE

Tästä alta löydät työsuhdetta koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Mikä on palkkani ensi vuonna?

Varsinainen, vuoden viimeisenä päivänä voimassa oleva palkka säilyy samana työntekijän/viranhaltijan siirtyessä vastaaviin tehtäviin hyvinvointialueelle. Palkkarakenne voi muuttua myöhemmin hyvinvointialueella sovellettavan palkkausjärjestelmän mukaiseksi.

Voiko palkkani pienentyä?

Lähtökohtaisesti kenenkään palkka ei laske. Tällä hetkellä meillä ei ole vielä tietoa eri palkkatasoista. Palkkatasojen harmonisointia varten kerätään TVA-taulukoita ja muuta tietoa. Tämän jälkeen pääsemme valmistelemaan asiaa eteenpäin.

Mitä lomille ja muille vapaille tapahtuu?

Ennen siirtoa myönnetyt ja vahvistetut vuodenvaihteen yli menevät tai sen jälkeen alkavat vuosilomat ja muut poissaolot ovat voimassa ilman uusia hakemuksia ja päätöksiä.

Mitä tapahtuu eläkkeelleni?

Siirtyvään henkilöstöön noudatetaan julkisten alojen eläkelakia (JuEL). Henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueen palvelukseen ei vaikuta eläketurvaan.

Milloin ja miten palkkaharmonisaatio tehdään?

Palkkaharmonisaatiota varten olemme osana henkilöstön siirtoa keränneet palkka- ja työnvaativuustiedot. Varsinaisen palkkaharmonisaation suunnittelutyö alkaa vielä tämän vuoden puolella ja itse harmonisaatio tulee todennäköisesti kestämään pidemmän aikaa, koska työ on massiivinen. Tähän odotamme vielä tietyiltä osin Kuntatyönantajien linjauksia.

Missä vaiheessa alamme rekrytoida henkilökuntaa vuodelle 2023?

Ennen kuin aloitamme uuden henkilöstön rekrytoinnin vuodella 2023 keräämme henkilöstön tiedot kaikista siirtyvistä organisaatioista. Kun tiedot on koottu kaikilta osin, voimme aloittaa hyvinvointialueen henkilöstösuunnittelua. Tällä hetkellä hyvinvointialueella työskentelee valmistelussa mukana olevaa henkilöstöä kuten hankejohtajat, projektipäälliköitä sekä asiantuntijoita eri alueilta ja tietenkin valmistelujohtaja. Vuonna 2023 koko henkilöstömme siirtyy uuden hyvinvointialueen palvelukseen.

Hallinnon henkilöstöä, jotka valmistelevat hyvinvointialueen rakenteita ja prosesseja, mahdollisesti rekrytoidaan jo kuluvan vuoden aikana. Muutoin valtaosan henkilön siirroista tapahtuu vuoden vaihteessa ja mahdolliset rekrytointitarpeet kartoitetaan samalla, kun organisaatiota rakennetaan.

Mikä TES on voimassa ensi vuonna?

Sopimuskauden loppuun saakka noudatetaan sitä virka- tai työehtosopimusta, jota on noudatettu ennen siirtoa, jos valtakunnan sopijaosapuolet eivät asiasta muuta sovi.

VIESTINTÄ

Keneltä voin kysyä muutoksesta?

Oma lähiesihenkilösi /lähijohtajasi on pääasiallinen viestintäkanavasi.

Järjestämme myös kaikille 23 000 siirtyvälle henkilöstön jäsenelle suunnattuja tilaisuuksia keväällä 2022. Voit silloin kysyä hyvinvointialueesta ja muutoksesta ennakkoon. Kutsumme sinut ja kaikki tulevat työkaverimme tilaisuuksiin lähempänä.

Voit myös seurata hyvinvointialueen valmistelua tilaamalla uudistuneen Kohti hyvinvointialuetta -uutiskirjeen.

Mistä löydän kootusti kaiken olennaisen tiedon hyvinvointialueesta?

Voit nyt tutustua hyvinvointialueeseemme pähkinänkuoressa. Löydät esityksen otsikolla: Uusi yleisesitys Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

Viestitäänkö hyvinvointialueen valmistelusta erikseen siirtyvälle henkilöstölle?

Kyllä vain! Järjestämme keväällä koko hyvinvointialueen tulevalle henkilöstölle suunnattuja keskustelutilaisuuksia, joissa voimme keskustella muutoksesta yhdessä. Puhumme mm. muutoksen tavoitteista ja vaikutuksista sekä kerromme muista henkilöstöä koskettavista aiheista. Viestimme tilaisuuksista lähempänä laajasti ja avoimesti koko henkilöstölle. Tule sinäkin mukaan.

Voit myös seurata hyvinvointialueen valmistelua tilaamalla uudistuneen uutiskirjeen.

Kannustamme myös kaikkia siirtyviä organisaatioita järjestämään omalle henkilöstölleen säännöllisesti viestintää yhteisestä matkastamme kohti hyvinvointialuetta. Jaamme keväällä myös kohdennetusti tietoa tulevan hyvinvointialueen esihenkilöille/lähijohtajille, jotta he voivat entistä paremmin opastaa omaa tiimiään.