Hyppää sisältöön

Rakenneuudistus

Tyks Akuuttiin integroidaan ikääntyneiden hoitoketjua parantava geriatrinen tiimimalli

Tyks Akuuttiin integroitava geriatrinen tiimi tekee ikääntyneen voinnin kokonaisarvion heti päivystyksessä. Näin mahdollinen muu avuntarve saadaan kartoitettua ja hoitoketju katkeamattomaksi ja sujuvammaksi. Myöhemmin malli saattaa olla hyödynnettävissä myös muissa Varsinais-Suomen kiirepalveluissa.

Geriatrinen osaaminen ja arvio akuuttitilanteissa -pilottihankkeessa pureudutaan erityisesti ikääntyneen päivystyskäyntiin johtaneisiin juurisyihin. Päivystykseen integroitava geriatrinen tiimi arvioi ikääntyneen kokonaisvoinnin ja jos akuutin hoidon jälkeen tunnistetaan tarkemman selvittelyn, jatkohoidon ja -palvelujen tarvetta, palveluketju jatkuu luontevasti asiakkaan kotikuntaan Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman sote-rakenneuudistuksen Palveluketjujen ja kokonaisuuksien mallintamisen (PKPK) hankkeen projektipäällikkö Susanna Laivoranta-Nyman ja Tyks Akuutin toimitusjohtaja Sirpa Rantanen kertovat, että odotettu pilotti on saanut niin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johdolta, Varsinais-Suomen sote-hankkeiden ohjausryhmältä kuin STM:ltäkin vihreää valoa ja toiminta Akuutissa polkaistaan käyntiin alkusyksystä. Kahta geriatria ja neljää geriatrista hoitajaa rekrytoidaan pilottiin parasta aikaa.

– Taustasyiden kartoitus – kuten vaikkapa epätarkoituksenmukainen lääkitys, alkava muistisairaus tai vajaaravitsemus – ja niihin puuttuminen on tärkeää, jotta ikääntynyt potilas saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Tässä tarvitaan palveluketjun eri toimijoiden tiivistä vuoropuhelua ja samalla parannetaan tiedonkulkua eri toimijoiden kuten päivystyksen ja kuntien peruspalveluiden välillä, Laivoranta-Nyman kertoo.

– Tavoitteena on luoda ikääntyneiden akuuttihoitoon protokolla, jonka avulla saamme tasalaatuisempaa tutkimusta ja hoitoa ja voimme parantaa ikääntyneen potilaan kotiutumista peruspalveluiden piiriin, jatkaa Rantanen.

Laaja projektiryhmä asiantuntijoita
löysi pilotti-idean nopeasti

Eri kuntien peruspalvelujen ja VSSHP:n asiantuntijoista koottu laaja projektiryhmä löysi nopeasti intervention, jolla iäkästä ihmistä uhkaavaa ”sosiomedisiinistä kriisiä” voitaisiin lähteä ratkaisemaan ja nimenomaan asiakaslähtöisesti: saamalla geriatrisen arvioinnin jo päivystykseen. Tätä lähdettiin työstämään.

– Pidemmällä aikajänteellä tässä tavoiteltavan hyödyn tulisi olla se, että iäkkään ihmisen vajeet toimintakyvyssä, piilevät sairaudet ja muut sellaiset tunnistetaan, hoidetaan ja henkilö saa ohjausta edistää toimintakykyään myös itse, sanoo projektiryhmään kuuluva arviointitoiminnan johtaja Kirsi Kiviniemi, joka on pitkään toiminut Turun kaupungilla myös vanhuspalveluiden asumispalveluiden johtajana sekä nyt Varsinais-Suomen sote-järjestämissuunnitelmatyön Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito ja hoivapalvelujen työryhmän puheenjohtajana.

Kun iäkäs ihminen saa ajoissa tukea, ohjausta ja oikeaa hoitoa tai muuta palvelua voidaan olettaa, että hän ikääntyy toimintakykyisempänä ja voi elää täysipainoista elämää.

– Lopulta myös palvelujen palvelurakenne kevenee, mikä on maakunnassa tavoitteena, Kiviniemi lisää.

Alussa lähdetään liikkeelle olemassa olevin välinein, mutta toiveena on, että vaikkapa digihankkeiden puolelta Etäpalvelujen reittikartasta saataisiin tähän apua – esimerkiksi jokin sähköinen heräte tarvittaville tahoille perustasoon suoraan päivystyksestä olisi tarpeen.

– Näin toimijoilla ei mene aikaa toistensa tavoittamiseen puhelimitse ja iäkkään palveluketju jatkuisi saumattomasti päivystyksestä peruspalveluihin. Nykyisinhän tiedonkatkon vaarapaikkoja on useita, eikä ikääntyneellä välttämättä ole mahdollisuutta itse huolehtia tai koordinoida omaa palvelukokonaisuuttaan, huomauttaa Susanna Laivoranta-Nyman.

– Tämä pilotti on yksi askel eteenpäin palveluketjujen jouhevoittamisessa. On ollut ilo huomata, miten eri osaajien vuoropuhelulla on päästy lähemmäs yhteistä kieltä ja ymmärrystä sekä nykytilanteesta että tulevaisuuden tavoitteista.

Tyks Akuutissa toteutettavan pilotin jälkeen ryhmä toivoo toimintamallin olevan sellainen, että sitä voisi hyödyntää ainakin joiltain osin myös Varsinais-Suomen alueen muissa kiire- ja päivystyspalveluissa.

Tiimi:

 • Projektipäällikkö (PKPK-hankekokonaisuus) Susanna Laivoranta-Nyman, ylilääkäri, VSSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö
 • Projektikoordinaattori (PKPK-hankekokonaisuus) Petri Kaipiainen terveyskeskuslääkäri,  Kaarina
 • Arviointitoimikunnan johtaja Kirsi Kiviniemi, V-S:n sote järjestämissuunnitelmatyön Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito ja hoivapalvelut -työryhmän puheenjohtaja, Turku
 • Avainhenkilö (PKPK Ikääntyneet) Marjo Vähäkangas, Kotihoidon aluepäällikkö, Salo
 • Vanhuspalvelujen johtaja Salla Lindegren, Salo
 • Asiantuntijasairaanhoitaja Sari Rantanen, Pöytyä
 • Geriatrian professori Maria Nuotio, VSSHP, Turun yliopisto
 • Geriatristen ja kuntouttavien palvelujen ylilääkäri Taru Falenius, Turku
 • Turun kaupungin geriatrisen yksikön geriatri Laura Viikari, Turku
 • Tyks Akuutin toimitusjohtaja Sirpa Rantanen, VSSHP
 • Ensihoitopalvelujen ylilääkäri Timo Iirola, VSSHP
 • Lisäksi projektiryhmään on matkan varrella pilottiaiheen tarkentuessa otettu mukaan lisäksi VSSHP:n päivystyksen ja ensihoitopalvelujen ylihoitaja Anne Hedman sekä päivystyksen vs. ylilääkäri Juha Peltonen. Kaikkien PKPK-projektiryhmien työhön lean- ja prosessiosaamista on tuonut VSSHP:n Heikki Laurila.

  Teksti: Heidi Pyhälahti

Liittyvät hankkeet:

Palveluketjujen ja kokonaisuuksien mallintaminen

Etäpalveluiden reittikartta

Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen

Asiakasohjaus

 

Asiasanat: geriatria , päivystys , ikääntyneet , akuutti , palveluketjut , rakenneuudistus