Gå över till innehållet

Vanliga frågor

På den här sidan kan du söka svar på vanliga frågor som berör personalen frågor och svar på dem. Vi kompletterar avsnittet temavis.

SIDAN UPPDATERAS…

(Senaste uppdatering 20.12.2022)

 

Introduktion och utbildningar

1.När ordnas det utbildning till exempel i nya system och program? Det görs anvisningar för alla nya system och de kommer att hittas på Varhas intranät på adressen https://varha.sharepoint.com/. Utöver anvisningarna kommer det anvisningsinspelningar om en del av systemen och det ordnas även utbildning i realtid via Teams. Det lönar sig att bekanta sig med anvisningarna redan på förhand om din arbetstid tillåter.

2. Vilka nya program ska jag kunna vid årsskiftet? Största delen av datasystemen som hänför sig till kund- och patientarbetet i arbetet kommer att överföras som sådana till välfärdsområdet. Många bekanta system används alltså fortfarande efter årsskiftet. System för förvaltning som är gemensamma för alla (bland annat system som hänför sig till personalförvaltningen) kan vara nya för en del av den övergående personalen eller en ny version av ett bekant system används i välfärdsområdet. Personalen får utbildning i både de nya systemen och i de gemensamma processerna för förvaltning. Exempel på utbildningar: att ansöka om semestrar och godkänna semestrar, ansökan till utbildning och godkännande av utbildning, anmälan om sjukfrånvaro och godkännande av sjukfrånvaro. Anmäl dig till utbildningar för övergångsskedet.

3. Vilka utbildningar ordnas för personal och chefer och när? Utbildningarna för chefer, de som lagrar och personal genomförs i november-december i huvudsak med videoinspelningar. Information om dessa publiceras på välfärdsområdets intranät som öppnas under hösten och delas också till kommunernas intranät.

4. Hur mycket tid ska man reservera i kalendern för att lära sig alla de förändringar som reformen medför? Det beror på hur mycket arbetsbeskrivningen för arbetstagaren och de program som hen använder förändras. Det är svårt att beräkna hur mycket tid det tar. Det lönar sig att diskutera detta med chefen.

5. När utbildas beställarna i de övergående organisationerna i de nya beställningssystemen så att man säkerställer tillgång till produkter gällande till exempel vårdförnödenheter, hygienprodukter och andra grundläggande behov? Det kommer att erbjudas stöd för inlärningen av datasystemen. Utbildningsplaneringen för att säkerställa kunnandet är under arbete för närvarande men den exakta tidpunkten för enstaka utbildningar finns inte ännu att tillgå. Målsättningen är göra goda anvisningar för alla övergående datasystem och vid behov ordna utbildning för personalen. Utbildningarna infaller under slutet av året.

6. I vilket skede tas personalen i varje enhet med i planeringen så att det kan kontrolleras att alla praktiska saker har tagits i beaktande? När det gäller planering på enhetsnivå lönar det sig att kontakta den egna chefen.

7. Finns det ett stödpaket eller förändringscoaching för chefer? Man kan bekanta sig med utbildningar för övergångsfasen på adressen: https://vshyvinvointialue.fi/siirtymavaiheen-koulutukset-varhalaisille/   

Från början av nästa år erbjuder vi en möjlighet till enhetsvisa coachingar.

 

Arbetsredskap och system

1. När tas användarkoden för Varha i användning? Den nya Varha-koden tas i användning i din nuvarande arbetsdator, till vilken du loggar in med dina nuvarande koder eller med ett certifikatkort. För införandet ska du vara i det interna nätet det vill säga på arbetspunkten i din nuvarande organisation. Införandet kan inte göras i distansarbete.

De gamla koderna bevaras vid sidan av Varha-koden under övergångstiden minst 3 månader. Man kommer överens om dessa per organisation och vid behov begär man om tilläggstid. Både koderna och e-posten fungerar under denna tid. Det finns skäl för alla att så fort som möjligt övergå till att använda varha.fi-e-posten som primär e-post från och med 1.1.

Efter att koden har tagits i användning kräver inloggningen tvåfaktorsautentisering antingen med hjälp av telefonen eller med hjälp av applikationen Authenticator som laddas ner separat. Koderna beställs via 2M-ITs servicekanal från och med januari (t.ex. nya arbetstagare).

2. Var kan man höra sig för om nya koder, lösenord som saknas och andra ärenden som hänför sig till Varha-koderna? Den nya Varha-koden har kommit till dig på hemadressen samt eventuellt till Omaposti. Koden har därtill tillställts arbetstagarna i VSSHP till e-posten tyks.fi. Lösenordet skickas som ett separat brev till din hemadress och till Omaposti. Om du inte ännu har fått koden och/eller lösenordet, så vänta på nästa omgång för skapandet av koder. Adressen kommer från postens adressdatabas och hittar nog fram. Det är viktigt att cheferna kommunicerar att koderna kommer och att breven och anvisningarna inte får kastas bort utan var och en agerar i enlighet med anvisningarna. Varha.fi-användakoderna och e-post-koderna används av personalen och de används då man loggar in i den nya Varha-datorn samt i användningen av de gemensamma systemen i Varha från och med december. Personalen i VSSHP loggar in i datorn med Åucs-koder, med Varha-koder i Varhas system. VDI-uppkopplingen fungerar även efter årsskiftet. Det är på kommande anvisningar på Varhas intranät (på adressen: https://varha.sharepoint.com) av service-desken i 2M-IT hur man loggar in i vilket område. Likaså kommer det anvisningar för dem som använder VPN-uppkopplingen, då programvarorna överförs till 2M-IT. Användarkoden varha.fi är bestående så det lönar sig att lära sig den nya koden. Om man i sitt nuvarande arbete har haft åtkomsträttigheter till till exempel FPA:s system eller BDS:s system, så försöker man ansöka om motsvarande befogenheter och sätta dem i skick så att koderna fungerar även efter årsskiftet. Om rättigheten fattas, ta kontakt med din chef.

3. Datorer, skärmar och andra perifera enheter? Det har levererats nya datorer till största delen av verksamhetsställena men en del leveranser fortsätter efter årsskiftet. Arbetstagarna i VSSHP fortsätter med de nuvarande terminalerna, dessa förnyas inte i det här skedet. Införandet sker per verksamhetsställe i enlighet med en separat anvisning. I samband med införandet kommer också montörerna på plats. Alltså, ta inte självmant den nya apparaten i användning. De nya apparaterna är inte personliga, utan de har tillställts verksamhetsställen på basis av antalet personal i våras. Ifall det fattas apparater på något verksamhetsställe, tillställs det flera i samband med införandet.

Tietokeskus Oy levererar apparaterna och installerar bara skärmen i det här skedet. Om arbetspunkten har flera skärmar ersätts den motsvarande sammansättningen med nya. Eventuella specialskärmar förblir i bruk och de förs inte för att avskrivas.

När införandet har framskridit, börjar man kombinera leveransen och införandet på mindre orter, då man får apparaterna genast i användning. På alla verksamhetsställen är målsättningen att man övergår till användning av Varha-apparater senast före slutet av februari 2023. När den organisationsspecifika tidpunkten för införande kommer finns det skäl för cheferna att kommunicera och säkerställa att varje användare agerar i enlighet med de anvisningar hen fått. Införandet förutsätter att personalen har aktiverat Varha-koderna. Chefer är kontaktpersoner i beställningar av terminaler för nya arbetstagare och beställningarna görs i servicekanalen i 2M-ITs service desk fr.o.m. 1.1.2023. Det finns en plan gällande säkerhetsutskrift och 2M-IT med sina underleverantörer producerar servicen i fortsättningen. Tillsvidare används befintliga lösningar, tills man per verksamhetsställe ger anvisningar om annat.

4. E-postmeddelanden och dokument i Varhas organisation? Det skapas ett nytt intranät samt nya gemensamma arbetsmiljöer i fråga om Sharepoint och Teams i välfärdsområdet. Det bereds anvisningar om hur de gamla organisationernas dokument, anvisningar och dylika material överförs till de nya arbetsmiljöerna och hurudant material som ska överföras vart. Avsikten är inte att överföra allt, utan kontrollerat det som är väsentligt. Cheferna har en central roll i organiseringen av arbetet och gällande anvisningar om arbetet. Anvisningarna som bereds täcker:

 • Klassificeringsprinciper för dokument
 • Lagringsutrymmen som är lämpliga för olika slags material
 • Anvisningar för beställning av teamens lagringsmiljöer och gemensamma arbetsmiljöer
 • Anvisningar för beställning av gemensamma e-postlådor/-listor

Det lönar sig att gå omsorgsfullt igenom de nuvarande e-postmeddelandena, det lönar sig inte att bevara allt. Man kan skicka e-postmeddelanden till sig själv till Varha-e-posten eller göra en mapp vid namn Ska överföras i den nuvarande e-posten, vilkens innehåll kan överföras i enlighet med separata anvisningar. ÅUCS gemensamma e-postlådor behöver inte förnyas i detta skede men de gemensamma e-postlådorna måste beställas på nytt. Det kommer anvisningar om detta i intranätet. Det kommer separata anvisningar om informationsmaterial som ska hemlighållas. Det kommer även separata anvisningar om tillåtna filformat. Med Varhas lösning för krypterad e-post kan man skicka PDF-filer krypterade. Till de delar som verksamheten förutsätter lagring eller behandling av nationellt säkerhetsklassificerat informationsmaterial så uppfylls kraven. Det ges anvisningar om lagring av uppgifter i olika system på Varhas intranät. Med Varha-koderna kan man inte se till exempel ÅUCS koder ur Outlook eller tvärtom så därför ska man använda varha.fi-e-posten som primär e-post.

5. Varhas intranät, Teams och andra eventuella arbetsmiljöer? Varhas intranät hittas på adressen https://varha.sharepoint.com/. Inloggning kräver en Varha-användarkod. De nuvarande intranäten fungerar tillsvidare men i fortsättningen centraliseras allt till Varhas intranät Resultatenheterna får även egna Teams, där det är möjligt att sammanställa uppgifter. Det är även möjligt att bygga direkta länkningar från Teams till intranätet och andra vägen. Innehållsproduktionen för intranätet görs för närvarande. För närvarande är fokus på de interna stödtjänsterna, i det första skedet länkas kontaktuppgifterna för kundserviceenheterna till de offentliga webbsidorna (varha.fi).

Arbetsenhetens gemensamma filer överförs till området Siirtovaiheen tiedostot i Varhas intranät. Det har skapats mappar färdigt organisationsspecifikt. Man loggar in i området Siirtovaiheen tiedostot på samma sätt som man loggar in i Varhas Microsoft-molntjänster.

En anvisning för de uppgifter som ska lagras i Teams och andra system hittas på Varhas intranät. De nuvarande Teamskanalerna stannar i kommunerna så man har tillgång till dem endast under övergångstiden och därefter används endast Varhas egna system. Utgångspunkten är att uppgifterna i Teams måste överföras från kommunens eller samkommunens Teams till Varhas Teams. Detta överföringsarbete förblir personernas/teamens uppgift. Man har tillgång till kommunernas system för ärendehantering under övergångsperioden, men man inte har tillgång till systemen för beslutsfattande (t.ex. Joustenet i Åbo). Allt beslutsfattande i Varha omfattas av Varhas eget system för besluts- och ärendehantering. Kommunens distansförbindelser (VPN) fungerar, andra söks på nytt och det ges separata anvisningar om det.

Man ska välja sådana filer bland de personliga filerna som ska överföras till Varhas datasystem. Filer som innehåller kund- eller patientuppgifter överförs till ett datasäkert ställe i enlighet med anvisningen till vilken det finns en länk nedan.

 • Anvisningen: Överföring av filer till ett datasäkert ställe (anvisningen är på kommande)
 • Andra personliga arbetsfiler överförs till Varhas O365-molntjänst till området Omat tiedostot (Oma sisältö – Pilvitiedostot – Siirry – Siirry palveluun OneDrive). Man loggar in i O365-molntjänster i enlighet med anvisningen till vilken det finns en länk nedan.
 • Anvisningen: Näin kirjaudut Microsoftin O365-pilvipalveluihin

Separata e-postadresser används så att arbetsbordsprogrammet fungerar med Varha-koden och annan parallell e-post med webbläsaren till exempel posti.turku.fi. De nuvarande extranet-systemen används tills det ges anvisningar om annat. Kontorsapplikationerna till exempel Excel uppdateras till den nyaste versionen.

6. Telefoner? Era telefonnummer förblir i huvudsak oförändrade. Överföringen av mobilanslutningarna inverkar på lite olika sätt på de olika operatörernas användare. Anslutningarna överförs senast under december till välfärdsområdet. Numren för ärendehantering (till exempel trådnumren) förblir oförändrade. En ny telefon till exempel i stället för en söndrig fås i enlighet med den normala beställningsprocessen från och med 1.1.2023. Anvisningar finns i intranätet. Inloggningsanvisningar till arbetse-posten och arbetskalendern i arbetstelefonerna kommer till intranätet. Markeringar som har gjorts i den nuvarande kalendern överförs inte utan de ska skapas på nytt. I vissa fall fungerar till exempel användningen av frånvarotjänsten inte, när anslutningarna har överförts till Varha. Detta beror på att inställningarna nollställs.

Kommunerna ska fortsätta leasing-avtal om telefoner och därefter överföra avtalet till Varha.

7. Var får jag hjälp?
IT-stödservice i välfärdsområdet produceras av 2M-IT (kontaktuppgifterna finns i Varhas intra) fr.o.m. 1.1.2023.
Det finns service tillgänglig i ärenden som hänför sig till införandet av koderna redan nu:

 • Per e-post: servicedesk@2m-it.fi
 • Per telefon: 010 198 260 (vardagar kl. 8-16)
 • Om du inte har fått koden, ring personligen ServiceDesk på numret
 • Det produceras anvisningar om hur man använder datasystem till Varhas intra.

Det finns information om utbildningar i datasystem i Varhas intra samt på den tillfälliga webbplatsen, länkarna nedan:

8. Yrkeskort, certifikatkort, identitetskort och kortnycklar/passerbrickor?

 • Yrkeskort för social- och hälsovården (Beviljade av MDB till exempel för skrivande av recept)
 • Certifikatkort (Beviljade av MDB, organisationsspecifika, för stark autentisering)
 • Identitetskort (Varha, via chefen)
 • Kortnyckel/passerbricka (Varha, via chefen)

De organisationsspecifika certifikatkorten upphör att fungera först efter övergångstiden 28.2. Nya kan redan beställas i alla registreringspunkter i Varhas område och kortet träder i kraft 1.1.2023. Certifikatkortens nummer ska även meddelas till Varha så att du kan logga in med kortet i den nya arbetsstationen. https://forms.office.com/r/DQs1LbrBc3

9. Vad händer det för Teams för Tyks och Vsshp? Överförs de direkt till Varhas teams? Detta planerar 2M-IT fortfarande. Avsikten är att de överförs, men tidpunkten är ännu inte klar.

10. När är Varhas Teams i användning så att man kan överföra material till det? Det är i användning. Om man har loggat in i t.ex. ÅUCS på arbetsstationen, så ska man gå in i Varhas Teams på en webbläsare, i vilken man inte är inloggad.

Varhas intra

 1. Hittar funktionen personsök till exempel alla läkare vid centret för bilddiagnostik som lista? I funktionen personsök i Intra kan man utnyttja uppgiften om kostnadsställe och titel, då sökfunktionen gör upp en lista över personer i ett visst kostnadsställe, som har den ifrågavarande titeln (t.ex. specialläkare).
 2. Kommer sökfunktionen i det nya intra att fungera bättre än i det nuvarande Santra? I Varhas intra har man indelat sökfunktionen i tre delar. Sökfunktionen i intras övre del söker innehåll i intra (sidor och webbplatser), funktionen personsök söker personer och sökfunktionen på sidan Aineistot ja ohjeet dokument.
 3. Vad kommer man att göra angående ärenden kring datasäkerhet, vilka finns i skyddade arbetsmiljöer i den nuvarande organisationens intra? Extranet? De personer och enheter som övergår från andra ställen än VSSHP överför sina uppgifter till en motsvarande datasäker arbetsmiljö (till it-miljön i VSSHP). Det kommer separata anvisningar om ärendet.
 4. Får man skapa också wiki-bibliotek? Det är mycket svårt att avblocka dessa till vanliga filer. I intra kan man skapa sidor som länkar andra sidor. Det finns också en wiki-funktion i Teams.
 5. När kan man överföra material till intra? Genast om du vill. Det finns ett avsnitt i Intra som heter ”Siirtymävaiheen tiedostot” under rubriken ”Aineistot ja ohjeet”. I ”Siirtymävaiheen tiedostot” samlar man anvisningar och annat material som inte är sensitivt från de övergående organisationerna. Bestämda personer, som har introducerats i hur man ska göra, matar in innehåll till sidorna i intra.
 6. Det finns hur många blanketter som helst, vart ska de överföras? Det lönar sig att spara dem i ”Siirtymävaiheen tiedostot” om man ska återkomma till dem. Man kunde tänka sig att varje område inom social- och hälsovården o.d. kommer överens om praxis gällande blanketter inom den närmaste framtiden.
 7. Får alla 23000 arbetstagare tillägga alla slags ”inlägg” där? Gärna i ”Siirtymävaiheen tiedostot”, koordinera i alla fall med dina arbetskamrater. I intra kan man tillägga inlägg fritt åtminstone i kahvihuone/kafferum.
 8. Fungerar Varhas intra redan? Ja, det fungerar. Allt innehåll finns inte, det finns kanvas som väntar på dig?

 

Anställningsförhållande och arbetsuppgifter

 1. Undertecknar jag ett nytt arbetsavtal vid årsskiftet? I princip inte. När verksamheten förändras lönar det sig att uppdatera arbetsbilden så att den motsvarar verkligheten. Detsamma gäller tjänsteinnehavare, vilkas tjänsteansvar kan förändras.
 2. Förändras mina arbetsuppgifter? Utgångspunkten är att arbetsbilder inte förändras vid årsskiftet av annan orsak än för att säkerställa verksamheten. Förändringar i arbetsbilderna är möjliga i fortsättningen. Det förs alltid en förhandling med personen om förändringar i arbetsbilden. Det förutspås att det kommer många förändringar och utbildningsbehov som hänför sig förvaltningens uppgifter och olika system, och dessa inverkar eventuellt på arbetsbilderna.
 3. Förblir min egen arbetsplats där den är nu? Vårt arbete fortsätter 1.1.2023 som förr i huvudsak med samma arbetskamrater och samma chef i samma lokaler. Ju närmare kunden du arbetar, desto mindre förändringar sker i ditt eget arbete och team.
 4. Är min chef fortfarande samma person? För största delen av oss förblir chefen samma person. Vårt arbete fortsätter 1.1.2023 s om förr i huvudsak med samma arbetskamrater och chef i samma lokaler. Ju närmare kunden du arbetar, desto mindre förändringar sker i ditt eget arbete och team.
 5. Förlorar jag mina nuvarande personalförmåner? De nuvarande personalförmånerna upphör 31.12.2022. Det kommande välfärdsområdet ansvarar för jämlikt bemötande i sin egen organisation och därför definierar det personalförmånerna samt verksamheten gällande arbetshälsa och rekreation för sin personal. Välfärdsområdesstyrelsen fattar beslut om välfärdsområdets personalförmåner under hösten.
 6. Hur går det med tidsbundna arbetsavtal? De tidsbundna anställningsförhållanden som är i kraft 1.1.2023 överförs med överlåtelsen av rörelse och upphör enligt avtalet.
 7. Hur ansöker jag om tillstånd för bisyssla eller hur gör jag anmälan om bisyssla? Anmälan om bisyssla görs via programmet WebTallennus. Ta kontakt med personaltjänsterna om du behöver tillstånd för bisyssla. (man vet inte e-postadressen ännu).
 8. Vilket system används vid uppföljning av arbetstid? De som utför periodarbete använder i huvudsak Titania för arbetstidsuppföljning och arbetstiden för dem med flexibel arbetstid följs upp genom uppföljningssystemet för arbetstid Timecon.
 9. Hur ansöker jag om jourersättningar och andra tillägg? Normalt kommer tillägg och jourersättningar automatiskt till betalning via olika program under den förutsättningen att man har fyllt i och godkänt jouranmälningarna och hur arbetsskiften har realiserats korrekt.
 10. Hur ordnas företagshälsovården? Länsirannikon Työterveys producerar företagshälsovårdstjänsterna för det kommande välfärdsområdets personal med början 1.1.2023.
 11. Fungerar företagshälsovården i fortsättningen och nog ingår väl också sjukvård i fortsättningen? Kommer det nya verksamhetsställen, då Åbo är svårtillgängligt för sådana som bor på annan ort? Sjukvård kommer att höra till företagshälsovårdstjänsterna. Vi informerar närmare om serviceinnehållet under höstens lopp. Avsikten är att servicenätet förblir detsamma under övergångsperioden som det nuvarande servicenätet. Förhandlingar om detta förs under höstens lopp. Vi informerar närmare också om detta under höstens lopp.
 12. Vilket kollektivavtal är i kraft nästa år? Man följer det tjänste- eller kollektivavtal som har följts före övergången till avtalsperiodens slut om riksomfattande avtalsparter inte kommer överens om annat i ärendet.
 13. Vilka alla hör till den övergående personalen? Från kommunerna och samkommunerna övergår alla personer som sköter uppgifter i social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Utöver dessa hör också elevvårdens psykologer och kuratorer till den personal som övergår till välfärdsområdet. Men detta är inte allt. Personal som sköter stöduppgifter för ovannämnda funktioner övergår också i välfärdsområdets tjänst om minst hälften av personens faktiska uppgifter hänför sig till stöduppgifter för den övergående verksamheten. Från början av år 2023 är vi cirka 23 000 professionella i olika branscher vilka arbetar i Egentliga Finlands välfärdsområde. Överföring av denna personal till arbetstagare i det kommande välfärdsområdet kallas överlåtelse av rörelse.
 14. Om vi gör direkta personalöverföringar, men arbetsbilden för personen delvis kommer att ändras, hur säkerställer vi att alla som förmår och kan utföra uppgiften i fråga blir beaktade? Vi följer principerna för överlåtelse av rörelse i personalöverföringarna dvs. största delen av personalen övergår till egna eller motsvarande uppgifter. Vi lyckas konkretisera detta när vi får personalorganisationen fastställd.
 15. Vem planerar arbetsskiften vid årsskiftet? I organisationer som överlåts iakttas de fastställda arbetsskiftsplanerna i regel i periodarbete till slutet av pågående arbetstidsperioder vid övergångstidpunkten. Därefter ansvarar välfärdsområdet för arbetsskiftsplaneringen. I huvudsak fortsätter planerandet som förr.
 16. Övergår personer i stödtjänsterna till arbete i välfärdsområdet? Arbetstagarna övergår till välfärdsområdet 1.1.2023. Organisering och utredande av stödtjänstuppgifter är ärenden som beredningsorganisationen har under arbete för närvarande.
 17. Hur långa skriftliga förordnanden kan vi göra nu? Arbetsavtalen ingås på verksamhetens villkor/enligt kraven. Det lönar sig att göra skriftliga förordnanden färdiga för tidsbundna som fortsätter in på nästa år i god tid över årsskiftet så att de är med i den övergående personalen.
 18. Övergår arbetstagare inom matservice till personal i välfärdsområdet eller till producentens personal? Vad händer med förmåner och löner i fortsättningen? I beredningen framskrider man enligt den riktlinje som välfärdsområdesstyrelsen gjorde i juni dvs. kökspersonalen övergår direkt i tjänst hos Kaarea. För personalens del fortsätter man med det kollektivavtal som är i kraft till utgången av avtalsperioden. Den nya arbetsgivaren beslutar om förmånerna.
 19. Vad händer för IT-personalen i de kommuner som ansluter sig till välfärdsområdet? Hur organiseras IT-personalen? Arbetsbilder för personalen samlas in och granskas för tillfället. IT organiseras i enlighet med den godkända organisationsstrukturen.
 20. När meddelas nya hemorter för t.ex. personer som övergår från olika stödtjänster dit man anmäler sig 1.1.2023? Senast i december.
 21. Upphör personliga tillägg eller andra personliga förmåner som beviljats, när personalförmånerna förändras? Personliga tillägg är en del av lönen och de hör inte till personalförmåner.
 22. Hur genomförs mobilstämpling för personer som inte har arbetstelefon? Det ges noggrannare anvisningar om detta senare.
 23. När publiceras anvisningar angående personaladministration, t.ex. anvisningar om hur man söker tjänstledighet eller om uppföljning av arbetstid? Publicerandet av anvisningarna inleds under resten av året.
 24. Vem ansvarar för personaladministrationen i välfärdsområdet och var kommer personaladministrationen att befinna sig? För personaladministrationen ansvarar enheten Personaltjänster som bildas av de överlåtande organisationerna. Den fysiska platsen för tjänster inom koncernadministration är ännu i planeringsskedet dvs. vi gör kartläggning av lokaler angående den fysiska placeringen av ledningen för alla resultatområden och delvis angående koncerntjänster, vilka placeras vid deras sida.
 25. Kommer tjänsterna inom lokalvården eller instrumentvården läggas ut på entreprenad? Lokalvården och instrumentvården koncentreras kontrollerat så att de placeras i koncerntjänsternas stödtjänster i organisationen. På det här sättet förmår vi bättre ta hand om resurseringen och upprätthållandet av kompetensen.
 26. När kommer man att ta med personal i planeringen av ekonomiförvaltningen från de överlåtande kommunerna och samkommunerna? Det har skickats förfrågningar om olika ärenden i ekonomiförvaltningen till kommunernas kontaktpersoner på ekonomisidan. Vi har kartlagt bl.a. processer för behandling av betalningsförbindelser, servicesedlar, kundfakturering och inköpsfakturor. Allt som allt är byggandet av processerna för ekonomin i gång.
 27. Används distansarbete inom välfärdsområdet? Spelreglerna för distansarbete har inte ännu fastställts. Det blir möjligt att göra åtminstone en del av HVA-uppgifterna på distans.
 28. Vilken arbetstid gäller för barnrådgivningarna från och med 1.1.23? All förflyttning sker under egen arbetstid. Harmoniseringen av arbetstiderna och lönerna inleds samtidigt.
 29. Hur skrivs arbetsavtalet för ett internt vikariat inom organisationen så personen kan återgå till sin förra tjänst efter vikariatets slut? Tidigare har man tillämpat vakansbaserade A- och B-anställningsvillkor. –> Välfärdsområdena har inte dylika system, alltså görs ett nytt arbetsavtal.
 30. Hur möjliggörs bisysslor då vi alla verkar under samma FO-nummer i framtiden? –> Bisysslorna begränsas av arbetstidslagen (bland annat veckovila och övertidstimmar).
 31. Den fysiska arbetsplatsen ändras för en del. Alla har inte ännu meddelats om var den nya arbetsplatsen finns. När kan man anta att alla som flyttar fått informationen? –> Förändringen gäller administrativa personal. Planeringen av arbetsutrymmena har framskridit och information ges så fort det är möjligt.
 32. Överförs tjänster från en organisation till en annan? Varje organisation grundar sina egna tjänster. Enligt principen om överlåtelse av rörelse, överförs anställda till närmast motsvarande tjänster eller befattningar inom välfärdsområdet.
 33. Förändringar i den egna arbetsbilden i januari. En del dagliga arbetsuppgifter faller bort då till exempel kommunalförvaltningens beslutsberedning inte längre ingår i arbetsbilden. När klargörs arbetsbilden för förvaltningen och avdelningarnas kontorsanställda? I början av år 2023 specificeras uppdragsbilderna.
 34. En del av det kommande välfärdsområdets närchefer (avdelningskötare) är anställda i arbetsavtalsförhållande (till exempel ÅUCS) och en del i tjänsteförhållande (till exempel Åbo). När likriktas dessa och förväntas förändringen gå mot arbetsavtalsförhållanden? Uppdragsbilden avgör om anställningen är en tjänst eller en befattning. Utredningen av ärendet beräknas starta under det andra kvartalet år 2023.
 35. Byte av arbetsenhet inom välfärdsområdet. Behåller man förmåner, kan man fortsätta göra förkortad arbetsdag till exempel under partiell vårdledighet då arbetsgivaren förblir densamma? Ifall personen söker ett nytt uppdrag med förflyttning inom Egentliga Finlands välfärdsområde, fattar den nya chefen ett nytt beslut på basen av arbetsenhetens situation.

Lönesättning

 1. Kommer min lön att förändras? Du kommer att övergå till välfärdsområdet med nuvarande villkor. Det betyder att din egentliga lön inte kommer att ändras. Välfärdsområdet som förvärvare ansvarar för den harmonisering som behövs och förhandlar om ärendet i sin organisation. Harmonisering sker under de kommande åren.
 2. Vilka är lönebetalningsdagar? I fasta anställningar den 15 dagen i månaden och i visstidsanställningar den sista dagen i månaden.
 3. Vad kommer min lön att vara nästa år? Den egentliga lönen som är i kraft den sista dagen det här året förblir densamma när arbetstagaren/tjänsteinnehavaren övergår till motsvarande uppgifter i välfärdsområdet. Lönestrukturen kan förändras senare enligt det lönesystem som tillämpas i välfärdsområdet.
 4. Kan min lön minska? I princip minskar inte någons lön. För tillfället har vi inte ännu information om olika lönenivåer. För harmoniseringen samlas det tabeller över arbetsvärdering och annan information. Efter detta kan vi bereda ärendet vidare.
 5. När och hur genomförs löneharmoniseringen? För löneharmoniseringen har det samlats in löneuppgifter och uppgifter om arbetets krav. Planeringen av den egentliga löneharmoniseringen är ett mycket stort arbete och det kommer att ta länge. Vi väntar ännu för vissa delar riktlinjer av Kommunarbetsgivarna.
 6. Behöver jag tillställa skattekortet? Välfärdsområdet får skattekortsuppgifter av skattemyndigheten vid årsskiftet. Om du emellertid gör en ändringsskattekort till dig själv, ska det tillställas löneutbetalningen.
 7. Var hittar jag min lönespecifikation? Lönespecifikationerna tillställs nätbanken för löneutbetalningsdagen. Att läsa lönespecifikationen i nätbanken är en gratis service och den kräver bankkoder. Om du inte ännu har bankkoder för nätbanken, vänligen kontakta din egen bank. Lönespecifikationen tillställs av CGI. När du väljer CGI, kan du läsa din lönespecifikation.
 8. Vad kommer att hända min pension? På den övergående personalen tillämpas pensionslagen för den offentliga sektorn. Att personalen övergår i välfärdsområdets tjänst påverkar inte pensionsskyddet. Vänligen ta kontakt med Keva, om du har frågor om din personliga pension.
 9. Bevaras de personliga tilläggen? Alla personer som övergår övergår som gamla arbetstagare så att det inte sker förändringar i den nuvarande lönen.
 10. Kan det uppstå problem i överföringen av löner och semestrar? Man strävar efter att göra överföringen av uppgifter gällande lönesättning och semestrar till välfärdsområdets system så bra som möjligt. Det viktiga är att de överlåtande kommunerna följer givna anvisningar t.ex. gällande godkännande av semestrar för nästa år så att uppgifterna är korrekta vid överföringstidpunkten. Det lönar sig för var och en att vara medveten om sitt antal semesterdagar och sina löner så att man kan granska att uppgifterna är korrekta efter övergången till välfärdsområdet. Personaladministrationen för välfärdsområdet sköter om uppdateringen av uppgifterna nästa år och de kontaktuppgifter som behövs finns i sinom tid i välfärdsområdets intranät.
 11. Hur sker lönebetalningen i december 2022 och januari 2023? Hemorganisationen betalar hela lönen för december år 2022 på betalningsdagarna beroende på sina egna betalningstidtabeller. Välfärdsområdet betalar lönen fr.o.m. 1.1.2023 så att de ordinaries hela lön för januari betalas 13.1.2023. Lönebetalningsdagen för visstidsanställda är 31.1.2023. Separata ersättningar betalas enligt en separat tidtabell alltid den sista dagen i månaden.
 12. Åbo betalar lönen för augusti i mitten av augusti och sjukvårdsdistriktet betalar lönen för augusti först i mitten av september. Vilken praxis används i det nya området? Eftersom det härvid finns en risk att Åbos nuvarande arbetstagare skulle vara en månad utan pengar? Det finns ingen sådan risk. Åbos och sjukvårdsdistriktets nuvarande praxis motsvarar varandra och samma praxis fortsätter i välfärdsområdet.
 13. Höjs lönerna sedan om två år retroaktivt? Inledande av harmonisering förutsätter att välfärdsområdet har ett lönesystem. Byggandet av lönesystemet inleds omedelbart. När lönesystemet och dess utvecklingsbehov har noterats utarbetas en plan för genomförandet av löneharmoniseringen. Målsättningen att genomdriva löneharmoniseringen inom några år. I samband med genomförandet av planen för löneharmonisering dras det upp riktlinjer angående höjning av löner och hur den riktas. Det finns ingen plan ännu.
 14. Övergår de personliga tilläggen säkert? Man strävar efter att göra överföringen av uppgifter angående lönesättningen till välfärdsområdets system så bra som möjligt. Det lönar sig för var och en att vara medveten om sina lönedelar så att man kan kontrollera uppgifternas riktighet i den första lönespecifikationen efter övergången till välfärdsområdet.

Semestrar, lediga dagar, frånvarodagar 

 1. Förblir de semestrar och lediga dagar som redan har beviljats mig? Dina semestrar och lediga dagar förblir oförändrade.
 2. Förblir din semesterrätt? Din semesterrätt förblir oförändrad.
 3. Kan jag planera semestrar som ska tas år 2023? Ja, du kan planera semestrar normalt med din chef.
 4. Kan man godkänna semestrar som kommer att tas efter övergången? Ja, man kan godkänna. Semesterperioder som kommer att tas ännu under år 2022, ska sparas i systemen senast före 1.11.2022. Semesterperioder som överenskommits om för år 2023 ska fogas till excel-listan, varifrån de sparas i välfärdsområdets system när systemen har införts.
 5. Förblir de semesterdagar som har sparats? De förblir nog men rekommendationerna är att sparade lediga dagar i mån av möjlighet skulle tas ut före övergången till välfärdsområdet.
 6. Vad händer för semestrar och andra lediga dagar? Semestrar och andra frånvarodagar som infaller över årsskiftet eller börjar efter det, vilka är beviljade och fastställda före övergången är i kraft utan nya ansökningar och beslut.
 7. Semesterrättigheter för nya arbetstagare (vikarier), de övergår väl normalt till välfärdsområdet? Dvs. om arbetstagarens avtal upphör 31.12.2022, men fortsätter med ett nytt avtal 1.1.2023. Så detta påverkar väl inte de semestrar som har samlats? Ifall arbetsavtalet fortsätter, övergår också semestrarna.
 8. Finns det redan riktlinjer för hur exempelvis betald ledighet beviljas? Har det kommit in förfrågningar om praktikanplatser? Vilka är grunderna för betald praktik (universitet, yrkeshögskolor)? HR-avdelningen bereder som bäst ärendet.

Rekrytering

 1. Var hittar jag lediga arbetsplatser och arbetsplatser som är i intern rekrytering? Du hittar alla lediga arbetsplatser i vårt välfärdsområde på vår www.vshyvinvointialue.fi.
 2. I vilket skede börjar vi rekrytera ny personal för år 2023? Innan vi börjar rekrytera ny personal för år 2023 samlar vi in uppgifter om personalen från alla överlåtande organisationer. När uppgifterna i sin helhet har samlats in, kan vi börja personalplaneringen för välfärdsområdet. För tillfället arbetar det i välfärdsområdet personal som är med i välfärdsområdets beredning såsom projektledare, projektchefer samt sakkunniga inom olika områden och naturligtvis beredningsdirektör. År 2023 kommer hela personalen att övergå till det nya välfärdsområdets tjänst. Personal inom förvaltning, som bereder välfärdsområdets processer rekryteras eventuellt redan under det här året. Annars kommer största delen av överföringarna av personalen att ske vid årsskiftet och eventuella rekryteringsbehov kartläggs samtidigt som organisationen byggs upp.
 3. Har man redan fastslagit den övergående personalen för de överlåtande organisationerna eller finns det ännu en möjlighet att anmäla om sitt intresse att övergå till välfärdsområdet? Kommunen/samkommunen bestämmer den personalen inom social- och hälsovården som ska övergå till välfärdsområdet. Ifall du inte hör till den övergående personalen, kan du följa välfärdsområdets lediga arbetsplatser och via den vägen ansöka om att jobba hos oss.
 4. Genom vilka processer och när väljs t.ex. närchefer och chefer på lägre nivåer som placeras i koncerntjänster? När och vem skapar budgeten för nästa år på kostnadsställenivå för varje enhet? Hur definieras t.ex. befogenheter för dem som ansvarar för budgeten för att godkänna fakturor? Kommer bastjänster som kommunerna producerar att fortsätta som sådana nästa år (t.ex. stödtjänster för hemvården, såsom tvätteritjänst)? Tjänsterna ledigförklaras efter de har beretts för välfärdsområdesstyrelsen för beslutsfattande. Om tjänsterna informeras på Varhas webbsidor och information vidarebefordras till kommunerna och samkommunerna. För tillfället utreder vi personal i olika organisationer som arbetar med processer speciellt inom ekonomi, upphandlingar, HR och beslutsfattande så att vi kan dela ut användningsrättigheter och säkerställa tillräckligt kunnande vid årsskiftet genom deltagandet i utbildningar/avläggandet av utbildningar. Det är på kommande mera information om detta!
 5. Varför ges det inte möjlighet för dem som arbetar i andra kommuner att söka till välfärdsområdets uppgifter? Om alla lediga arbetsplatser meddelas det i adressen www.vshyvinvointialue.fi. I början av beredningen, när välfärdsområdets webbsidor inte fanns, tillställdes annonserna och länkar via vilka man kunde söka projektuppgifter varje organisation som överlåter personal. Således har hela den övergående personalen haft möjlighet att söka dem. Olika organisationer har även betts möjligheten att få delta i beredningsarbetet i olika skeden men förståeligt har alla organisationer inte haft möjlighet att lösgöra personal för beredningsarbetet.
 6. Hur kommer egentliga uppgifter i välfärdsområdet (bl.a. uppgifter som chef) att ledigförklaras? Kommer även dessa uppgifter att delas mellan arbetstagare i sjukvårdsdistriktet och Åbo stad såsom dessa projektuppgifter för tillfället?
  En del av lediga arbetsplatser ledigförklaras fortfarande internt så att alla som övergår till välfärdsområdet genom överlåtelse av rörelse och har en uppgift på motsvarande nivå har möjlighet att söka till nya uppdrag som chef. Största delen av uppgifterna är sådana att arbetstagaren övergår till välfärdsområdet i sin egen uppgift och i egen roll.
 7. Engageras Sarastia Rekry fortfarande för vikariebristen? Avsikten här är att Sarastia fortfarande engageras.

Tjänster

 1. Hur får man tid för patientarbetet och hur tryggas det? Tryggandet av patientarbetet har en väsentlig koppling till reformens målsättningar, till vilka hör att trygga bättre tjänster.
 2. Finns det risk för att klientens servicehelhet går sönder då servicen splittras mellan flera ledarskap, till exempel inom barnskyddet och servicen för personer med funktionsnedsättning? Finns det risk för att all service inte finns tillgänglig i alla regioner? Det kommer oundvikligen att uppstå splittring i någon form mellan regionerna i en så här stor organisation. Vår målsättning är att undvika deloptimering och att stödja ett genuint samarbete mellan regionerna. Kom ihåg att organisationsmodellen för vårt framtida välfärdsområde ännu är i startskedet. Vi får se i vilken riktning strategin för vårt välfärdsområde stakar ut vägen för oss och i vilken riktning organisationen vidareutvecklas från och med år 2023.
 3. I vilket skede kan man planera en framtida förbättring av klientprocesser, t.ex. inom missbrukarvården? Utvecklandet av patientstigar har inletts som en del av innehållsberedningen i projektet Framtiden social- och hälsocentral. Där genomförs också utvecklingen tillsammans med personalen. Alla klient- och patientstigar är inte färdiga genast när det övergås till välfärdsområdet, utan mycket utveckling finns kvar ännu för år 2023. Personalen kan ännu påverka patientstigarna och klientprocesserna. Lär mer om den grundläggande presentationen av projektet Framtidens social- och hälsocentral.
 4. När kan personalen delta i utvecklingen av patientstigar? Utvecklandet av patientstigar har inletts som en del av innehållsberedningen i projektet Framtiden social- och hälsocentral. Där genomförs också utvecklingen tillsammans med personalen. Alla klient- och patientstigar är inte färdiga genast när man övergår till välfärdsområdet, utan mycket utveckling finns kvar ännu för år 2023. Personalen kan ännu påverka patientstigarna och klientprocesserna. Läs mer om Framtidens social-och hälsocenter i centrets allmän presentations material
 5. Hur förbättras tjänsterna för barn och unga så att vi kan erbjuda effektiv vård och förebyggande arbete redan från rådgivningen? Tjänsternas innehåll förbereds som bäst i projekt som arbetar med separat finansiering, såsom projektet Framtidens social- och hälsocentral. Inom projektet pågår flera helheter, vilkas målsättning uttryckligen är att utveckla tjänsterna för barn och unga. Läs mer om Framtidens social-och hälsocenter i centrets allmän presentations material.
 6. Jag är bekymrad över helheten för rehabiliteringstjänster i den kommande organisationen. Finns det en risk att den medicinska rehabiliteringen i det framtida välfärdsområdet splittras och att ett nära och sektorsövergripande samarbete inte längre är möjligt? Det framtida välfärdsområdet har uttryckligen möjlighet att göra saker tillsammans bättre än i nuläget, i en gemensam organisation och oberoende av organisatorisk plats eller nivå. Målet med reformen är att förbättra sådana vård- och servicekedjor som i det nuvarande systemet lätt kan brytas. Rehabilitering är en sådan servicehelhet som kräver gemensamma krafter och där välfärdsområdet allt bättre kan samordna samarbetet och funktionaliteten mellan olika delar av tjänsten.
 7. Hur säkerställer man jämlikheten mellan olika områden i välfärdsområdets organisationsmodell och att tillgång till service är enhetlig? Servicebeskrivningar och andra styrande dokument definierar jämlikhet mellan olika områden och enhetlighet i tillgången till service. Detta stöds genom ledning och i synnerhet kunskapsledning (mätning). Dessutom är syftet att söka kundsegmentspecifika servicedirektörer för välfärdsområdet vilka följer just med dessa frågor.
 8. Vad innebär undervisningshälsocentralen i praktiken? Hur står undervisningshälsocentralen i relation till den nuvarande allmänmedicinundervisningen, som ordnas i stor utsträckning i Egentliga Finland och Satakunta? Undervisningshälsocentralen är en del av universitetssocial- och hälsocentral. Där är avsikten att nätverksmässigt koordinera till exempel just allmänmedicinundervisningen i Egentliga Finland. I praktiken kommer undervisningen även i fortsättningen att genomföras på olika håll i välfärdsområdet.
 9. Var ligger koordineringen av undervisningen för medicine studerande i välfärdsområdet? Vid samma enhet som tidigare. Vi kommer inte att ändra på redan fungerande strukturer.
 10. Var kommer koordineringen av undervisningen att placeras, särskilt när det gäller undervisningshälsocentralen? Tanken är att undervisningshälsocentralen samordnas tillsammans för att principerna för undervisning och utbildning ska vara enhetliga i hela välfärdsområdet. Undervisningshälsocentralen kommer att finnas i Åbo. Universitetssocial- och hälsocentral skulle vara en samordnande instans. Det blir ännu tydligare när vi vet hur många studerande från olika områden som kommer att placeras vid den framtida undervisningshälsocentralen.
 11. Var kommer verksamheten för patientombudsmannen att placeras i välfärdsområdet? Verksamheten för patientombudsmannen kommer att placeras inom välfärdsområdets organisation, som stöd för ledningen, som en del av delområdet Kvalitet, forskning och utveckling.
 12. Var i välfärdsområdet placerar sig enheten för extern revision som lyder under revisionsnämnden och enheten för intern revision som lyder under välfärdsområdesdirektören? I detta skede preciserar vi ännu ansvarsstrukturen för verksamheten och ekonomin då organisationsmodellen utformas. Vi kommer in i processerna först efter detta. Välfärdsområdets organisationsmodell kommer alltså att preciseras ytterligare.
 13. Vilken är den största yrkesgruppen som överförs? Den största delen av vår personal som överförs till välfärdsområdet arbetar under yrkesbeteckningen sjukskötare.
 14. Hur mycket lokaler övergår till välfärdsområdet? Det torde finnas över 600 000 m2 lägenhetsyta i välfärdsområdet.
 15. Hur förbättras tjänsterna för barn och unga så att vi kan erbjuda effektiv vård och förebyggande med början från rådgivningen? Innehållet i tjänsterna bereds för närvarande i projekt som arbetar med separat finansiering, såsom i projektet Framtidens social- och hälsocentral. I projektet är flera helheter i gång, i vilka målsättningen uttryckligen är att utveckla tjänsterna för barn och unga. Läs mer i baspresentationen om projektet Framtidens social- och hälsocentral, länken öppnas i ett nytt fönster. Du hittar denna baspresentation och alla material på vår webbplats i avsnittet Material, länken öppnas i ett nytt fönster. Du går väl dit och bekantar dig!
 16. Övergår S:t Karins tjänster som del av ÅUCS logistik? Huvudhälsostationen i S:t Karins liksom också verksamhetsställena för skolhälsovården övergår till en del av Egentliga Finlands välfärdsområde, till vilket organiseringsansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet övergår 1.1.2023. ÅUCS logistiktjänster och lagerfunktionerna vid huvudhälsostationen i S:t Karins är efter detta i och med förändringen en del av en och samma organisation i välfärdsområdet och man behöver inte längre fundera på dessa externa faktureringar.

 Allmänna frågor

 1. Kan du i korthet berätta vad välfärdsområdet är? Egentliga Finlands välfärdsområde i ett nötskal:
  • Befolkningen var cirka 490 000 personer under året 2021
  • Det kommer att arbeta cirka 23 000 arbetstagare i välfärdsområdet
  • Särdrag hos vårt välfärdsområde är tvåspråkighet, det akademiska och mångfald
  • Kommunstrukturen är mångsidig och det finns 27 kommuner i vårt område, vilket gör servicesystemet splittrat.
 2. Hur stor arbetsgivare kommer Egentliga Finlands välfärdsområde att vara? Egentliga Finlands välfärdsområde kommer att vara en av Finlands största arbetsgivare och den största arbetsgivaren i vårt landskap. I det nya välfärdsområdet arbetar cirka 23 000 professionella inom olika branscher med början av år 2023.
 3. Vad innebär personal som överförs? Med personal som överförs avses personer som övergår från de organisationer som överförs till välfärdsområdets tjänst. Personerna specificeras i varje överlåtande organisation genom samarbetsförfarande. Överlåtelsen omfattar både fast anställda och visstidsanställda vars anställningsförhållande gäller vid tidpunkten för överlåtelsen, dvs. vid årsskiftet.
 4. Vad innebär planen för överföring av personal? I planen för överföringen av personal beskrivs hur personalen övergår från de nuvarande arbetsgivarna till välfärdsområdet vid årsskiftet. Utgångspunkten är att hela personalen som övergår övergår som gamla arbetstagare till välfärdsområdet.
 5. Hur kommer befogenheterna och tröskelvärdena definieras i euro för ansvarspersoner och för dem som godkänner fakturor i kostnadsställena? Det här ärendet bereds, dvs. riktlinjerna diskuteras. Målsättningen är att befogenheterna gällande upphandlingar är ändamålsenliga.
 6. Har det planerats en modell om tväradministrativ processledning? Behov för all kommunikation och tväradministrativt samarbete m.m. är mycket stort. I det här skedet har det beretts organisation med tanke på verksamheten och ansvarsstrukturen i ekonomin, och ledarskapsmodellen preciseras ännu. Vi behövs alla i den fungerande och genuina interaktionen.
 7. Är det nya välfärdsområdet rökfritt? Här finns inte ännu riktlinjer. Det är önskvärt att vi går vidare som rökfria i likhet med så många av organisationerna som överlåter personal. Överenskommelser om sanktioner och rökfrihet görs samtidigt och i samverkan.

Kommunikation

 1. Vem kan jag fråga om förändringen? Din närmaste chef är din huvudsakliga kommunikationskanal. Vi ordnar också sammankomster som är riktade till hela välfärdsområdets personal i april och juni 2022. Då kan du fråga om välfärdsområdet och om förändringen på förhand. Vi bjuder in dig och alla dina kommande arbetskamrater närmare sammankomsten. Du kan också följa beredningen av välfärdsområdet genom att beställa det förnyade nyhetsbrevet Mot välfärdsområdet.
 2. Var hittar jag all väsentlig information om välfärdsområdet samlad? Du kan bekanta dig med vårt välfärdsområde i ett nötskal här under rubriken: Nya presentationer, Mot Egentliga Finlands välfärdsområde.
 3. När kommer det visuella, logon och grafiska anvisningar för välfärdsområdet att vara färdiga? Välfärdsområdets strategi blir färdig under hösten och när den är färdig är det möjligt att fördjupa varumärkesarbetet. Det visuella för vårt välfärdsområde blir färdigt som en del av det arbetet under hösten.
 4. Var får jag mera information? Meddelas det om välfärdsområdets beredning till den övergående personalen? Vi arrangerar personalträffar som är riktade till den personal som övergår till välfärdsområdet cirka en gång i månaden. Inbjudningarna skickas till alla överlåtande organisationer cirka en vecka före träffen. Därtill finns det egna sammankomster för chefer. Inbjudningarna och materialen och inspelningarna av de tidigare träffarna (som vi kan låta vara tillgängliga i två veckors tid) finns på adressen: https://vshyvinvointialue.fi/sv/article/material-for-social-och-halsovardens-utvecklingsarbete/. Du kan även beställa ett nyhetsbrev. Vi uppmuntrar alla organisationer att arrangera egen regelbunden kommunikation för sin personal om vår gemensamma resa mot välfärdsområdet.