Gå över till innehållet

Välfärdsområdets fullmäktigegrupper gav riktlinjer om sammansättningen av Egentliga Finlands välfärdsområdes förvaltningsorgan

Förhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna i Egentliga Finlands välfärdsområde fortsatte fredagen den 4 februari.  Förhandlingsgruppen drog upp riktlinjer för välfärdsområdets institutionella struktur och organens sammansättning.

För regionfullmäktige med 79 medlemmar i Egentliga Finland väljs utöver ordföranden tre vice ordförande. Till regionstyrelsen väljs 15 medlemmar. Dessutom inrättas en koncernsektion bestående av styrelsemedlemmar och suppleanter. Styrelsen kan genom ett separat beslut inrätta andra beredande organ.

Nu går vi framåt med gott samarbetet. Med tanke på beredningen är det viktigt att beslutsorganisationen har förhandlats fram. Organen har ett viktigt ansvar för beslutsfattandet och uppföljningen när beredningen av välfärdsområdet framskrider. Regionstyrelsens arbete kommer från första början att vara intensivt, berättar förhandlingsordförande Ville Valkonen (Saml).

I Egentliga Finlands välfärdsområde inrättas utöver den lagstadgade regionvalnämnden och revisionsnämnden 5 beredningsnämnder. Nämndmodellen grundar sig på livscykeltänkande. Utöver nämnderna för svenskspråkiga tjänster och räddningsväsendets tjänster inrättas beredningsnämnder för tjänster för barn och unga, personer i arbetsför ålder och äldre personer. Till varje nämnd väljs 13 medlemmar. Utöver dessa bereds ärenden av delegationen för framtid, forskning och kompetens.

Åldersgruppsprincipen för nämndstrukturen är ny och det finns knappt några erfarenheter av den i kommunerna. I bakgrunden finns målet om en smidig integration av tjänsterna. I det här skedet talar man om beredningsnämnder, eftersom vi först när beredningen framskrider ser om strukturen fungerar, konstaterar Niina Alho (sd.), vice ordförande för förhandlingarna.

För att säkerställa invånarnas möjligheter att delta och påverka inrättas dessutom ett ungdomsfullmäktige samt rådgivande nämnder för äldre, personer med funktionsnedsättning och kulturell mångfald.

Organisationen av beslutsfattandet inom Egentliga Finlands välfärdsområde är tillfälligt. Organens befattningsbeskrivningar preciseras och omvärderas utifrån beredningen.