Gå över till innehållet

Vägkartan för distanstjänster: en enda central inkörsport till de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården för befolkningen i Egentliga Finland

Projektet Vägkarta för distanstjänster ska väsentligt förbättra den digitala nåbarheten av social- och hälsotjänsterna för invånarna i Egentliga Finland.  En nåbar, rätlinjig internetbaserad tjänst är under beredning.  Med en enda virtuell dörröppning ska tjänsten öppna de digitala social- och hälsovårdstjänsterna så att samma kundinformation inte ska behöva knappas in för varje tjänst – och detta sker givetvis patient- och datasäkert.  Målet är inställt på att ta tjänsten i bruk redan i början av år 2022.

Projektet Vägkarta för distanstjänster förvaltas av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och är ett projekt inom den övergripande strukturreformen inom social- och hälsovårdsreformen.  Vägkartsprojektet har två målsättningar.  För det första vill man skapa för invånarna i Egentliga Finland en centraliserad inkörsport till de digitala social- och hälsovårdstjänsterna inom regionen.  För det andra utvecklas de digitala samarbets- och kommunikationsmetoderna mellan olika yrkesverksamma personer inom social- och hälsovården:  Systemet ska sammanföra tjänsterna som medborgarna beställt till hanterliga enheter genom ett ärendehanteringssystem.  Ärendehanteringssystemet vidarebefordrar servicebeställningarna till de professionella aktörerna som sedan åtgärdar dem.

–  Vi strävar till att servicesystemet ska inkludera i stort sett alla digitala social- och hälsotjänster inom Egentliga Finland där detta är tekniskt möjligt på ett patientsäkert och datasäkert sätt.  Projektledare Mikko Vermanen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt säger att med tanke på hälsotjänsterna kommer Omaolo-tjänsten att vara ett av de viktigaste redskapen som ska inlemmas i det blivande ärendehanteringssystemet.

Ett viktigt område för utveckling är distansmottagning för invånarna i regionen.  Målet är att skapa förhållanden som tillåter så täckande handläggning av ärendena som möjligt.   Vermanen poängterar dock att frågor gällande exempelvis patient- och datasäkerhet samt dataskydd måste beaktas separat vad gäller digitala tjänster.

För dem som jobbar professionellt inom social- och hälsovården ska en distanskonsultationsservice inrättas.  Denna lösning ska inte endast tillåta omedelbar elektronisk kommunikation utan också fungera som ett datasäkert redskap för behandling av patientinformation från olika källor.

– Det är vår önskan och målsättning att erbjuda dem som jobbar professionellt inom social- och hälsovården mycket snabbare och mer omfattande redskap än idag.  Detta är nödvändigt om medborgarna ska erbjudas högklassig vård.  De digitala verktygen blir mer effektiva och förverkligas i första hand genom att utbygga och utveckla existerade system, vilket i sig minskar arbetsbelastningen.  Detta är ett stort steg framåt i riktning mot vård- och konsultationsmetoder som drar nytta av digitala lösningar, säger projektchef Johannes Holvitie, ansvarig för de elektroniska tjänsterna vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Utgångpunkter: användarvänlighet och nåbarhet

Servicen som går under projektnamnet Vägkarta för distanstjänster finns till för att erbjuda alla invånare jämlika möjligheter att använda servicen, oberoende av teknisk kunskapsnivå.

– De som känner till hur man använder dagens digitala social- och hälsovårdstjänster ska veta att vi är nu på väg i en klart mera användarvänlig riktning.   Tjänsten ska bli så enkel att använda som möjligt och detta sker med hjälp av ärendehanteringssystemet som körs i bakgrunden.  Ärenden som exempelvis handläggs via två skilda digitala tjänster körs inom systemet ända till slut utan att användaren behöver logga in flera gånger eller knappa in överlappande information i flera olika etapper.   Målet är också att skapa en enhetlig vy för ärendeinformationen, beskriver Vermanen.

Provkörningar och förbättringar gradvis, mer heltäckande användning fr.o.m. början av 2022

– Hittills har vi definierat riktlinjerna för dataarkitekturen.  Gällande specificeringen av systemet har vi nu kommit så långt att projektet börjar vara färdigt för verkställande i samarbete med externa expertorganisationer, konstaterar Johannes Helvite.

Vår avsikt är att provköra lösningarna under sommaren och hösten 2021.

– I takt med att lagstiftningen som reglerar social- och hälsovårdsreformen och att lokala avtal framskrider är det vår intention att redan i början av år 2022 lansera produkterna som är avsedda för medborgarna och de professionella aktörerna inom hela det blivande välfärdsområdet, myser Holvitie.

Servicen ska utvecklas ytterligare också under de senare skedena av dess livscykel, men avsikten är nog att styra användaren att använda de flesta digitala tjänsterna inom social- och hälsovården redan med den första versionen.

Projektet associeras kraftigt med utvecklingen av distanstjänster på nationell och regional nivå  (landskapsnivå), bl.a. med förverkligandet av projekten Framtidens social- och hälsocentral och Digikliniken.

Associerade projekt:

Vägkarta för distanstjänster

Digikliniken – central produktionsenhet för distanstjänster 

Förenhetligande av klient- och patientdatasystem och utveckling av registreringspraxis 

Nyckelord: digitalisering , strukturreform