Gå över till innehållet

Universitetssjukhusens särskilda roll måste beaktas i finansieringen av välfärdsområden

Staten ansvarar för finansieringen av välfärdsområdena från och med 2023. Ett universitetssjukhustillägg föreslås som ett nytt kriterium till grunderna för att bevilja finansieringen.

Staten ansvarar för finansieringen av välfärdsområdena från och med 2023. Välfärdsområdena har inte själva direkt finansieringsansvar för sina tjänster eller beskattningsrätt.

Ändringar och kompletteringar angående finansieringslagen för välfärdsområdena är under beredning. I grunderna för beviljandet av finansieringen har man förutom invånarantalet och faktorer som beskriver behovet av social- och hälsovårdens tjänster observerat olika förhållandefaktorer. Dessa är till exempel befolkningstäthet, främmande språk, tvåspråkighet och skärgårdsboende. Det är motiverat att bevara områdenas olika förhållanden som utgångspunkt för finansieringen. Ett universitetssjukhustillägg föreslås som ett nytt kriterium till grunderna för att bevilja finansieringen.

Universitetssjukhusens förhållanden avviker från andra välfärdsområden

Universitetssjukhusens särskilda ansvar måste beaktas i finansieringen av välfärdsområdena. Universitetssjukhusen ansvarar i betydande delar för nationella forsknings-, undervisnings-, utbildnings- och utvecklingsuppgifter vars extra kostnader finansieringsmodellen för välfärdsområdena inte tidigare har beaktat. Universitetssjukhusens större kostnader orsakas också av nationella och regionala specialuppgifter och upprätthållandet av den nödvändiga specialkompetensen för att genomföra den krävande specialsjukvården, som man inte kan täcka fullt ut när man tillhandahåller lagstadgade tjänster även för andra invånare i välfärdsområdena.

Universitetssjukhusens ansvar bildar förhållanden som avviker från andra välfärdsområden och högre kostnader som måste beaktas i finansieringsmodellen för välfärdsområdena.

Finansministeriet har den 13 april 2022 uppdaterat de senaste versionerna av finansieringskalkylerna för välfärdsområdena för 2023. I kalkylerna har beaktats de föreslagna lagförändringarna. Finansieringskalkylerna specificeras ännu på sommaren 2022 när kommunernas bokslutsuppgifter fastställs. Den totala finansieringen för välfärdsområdet i Egentliga Finland år 2023 är enligt överslagsberäkning 1,91 miljard euro.

Mer information på Social- och hälsovårdreformens webbsida.

Nyckelord: hyvinvointialue