Gå över till innehållet

Specialplanerare, lösningar för kunskapsledning i ÅUCS/sjukhustjänster

Egentliga Finlands välfärdsområde har ledigförklarat: Specialplanerare, lösningar för kunskapsledning i ÅUCS/sjukhustjänster, i organiserings tjänster.

Obs! Denna plats kan sökas och till uppgiften kan bli vald endast personalen som övergår genom överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Befattningen tillsätts internt så, att de som har en befattning som övergår till välfärdsområdet i överlåtelse av rörelse, och de som har en uppgift på motsvarande nivå har möjligheten att anmäla sitt intresse för befattningen. Det är fråga om en intern kartläggning av personalen som omfattas av överlåtelsen, varav arbetsgivaren väljer, vem som är den lämpligaste och behörigaste till uppgiften.

Anmälan om intresse för tjänsten sker genom att lämna in en ansökan via den vidstående länken Hae työpaikkaa / Sök nu. Valet till uppgifterna kommer att göras på grund av meritjämförelser som baserar sig på ansökningarna samt på basis av en helhetsbedömning som består av eventuella intervjuer och lämplighetsbedömningar.

Befattningen ska tas emot 1.1.2023, om grunderna för överlåtelse av rörelse fortfarande uppfylls för den som har blivit vald. Den som har valts till befattningen kan anställas i ett tidsbundet arbetsförhållande före detta.

Specialplaneraren för ledning genom information främjar definierandet av och lösningarna för informationsbehoven i synnerhet med tanke på informationsbehoven i ÅUCS/sjukhustjänster. Hen förmår verka som ”tolk” såväl till ledningen, serviceområden, informationssparare och chefer, IT-tjänster som till andra intressentgrupper. Specialplaneraren utvecklar processer som stöd för ledning genom information i första hand inom sitt eget område så att det samordnas med Varhas verksamhetssätt, genomför utvecklingsprojekt och beaktar heltäckande olika synvinklar för sekundär användning av informationen om social- och hälsovården, inkl. dataskydd och datasäkerhet i all verksamhet. Specialplaneraren verkar som expert i välfärdsområdets arbetsgrupper ur kunskapsledningens synvinkel, säkerställer att informationen är jämförbar, främjar högklassig inskrivning och känner till informationshanteringen inom delområdet och de nationella kraven för den.

Behörighetskravet för befattningen är en lämplig högskoleexamen samt lämplig arbetserfarenhet. Därtill är det ett krav att man har goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som merit räknas:
– erfarenhet av utvecklande av ledning genom information om social- och hälsovården, erfarenhet av definierande av informationsbehov och indikatorer
– kunnande i informationshantering inom social- och hälsovården
– kännedom om servicesystemet inom social- och hälsovården samt förståelse för offentlig ekonomi
– förståelse för hur verksamhet och ekonomi kombineras
– förståelse för informationsproduktion i och ledningsbehov hos social- och hälsovårdstjänster
– kännedom om de förpliktelser som härstammar från den nationella verksamhetsomgivningen
– god samarbetsförmåga
– erfarenhet av utveckling och projekthantering
– erfarenhet av medverkande som expert i nätverk
– utbildningskunnande
– förmåga att visualisera och att se det väsentliga i en splittrad helhet
– kunnande i PowerBI, kännedom för SQL

Vi förväntar oss att den som arbetar i befattningen har:
– förmåga att förstärka samarbete mellan olika aktörer samt att bygga förtroende och upprätthålla det i nätverken
– förmåga att skapa visioner och att inspirera och förankra personalen
– coachande och uppmuntrande sätt att arbeta
– goda kunskaper i uppträdande och kommunikation
– förändringsbenägenhet och att hen för nya helheter aktivt framåt i verksamhetsförhållanden som är starkt reglerade
– färdigheter att främja utveckling av kundupplevelse inom sitt eget ansvarsområde
– starkt kunnande om dataskydd och datasäkerhet