Gå över till innehållet

Närvårdare, Enheten för andningsstöd

Vill du arbeta i vårdteamet för personer med andningsförlamning? I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ledigförklaras vikariat för närvårdare/primärskötare på enheten för andningsförlamning på Åbo universitetscentralsjukhus, i Pyhärantas vårdteam för personer med andningsförlamning.

Enheten övergår 1.1.2023 till att bli en del av Egentliga Finlands välfärdsområde.

Tidigare erfarenhet är inte nödvändig för varje nyanställd introduceras i vårdteamets arbete 3-7 dagar innan vikariatet börjar.

Patienterna med andningsförlamning är i regel trakeostomerade, de är hemma med hemventilator eller i hemlika lokaler. Vårdarbetet med patienter sker som medlem i vårdteamet i patientens hem eller egna rum på en vårdinrättning. En annorlunda vårdmiljö och hänsyn tagen till patientens närmiljö kräver att skötaren beaktar patientens livssituation i ett helhetsperspektiv. Vårdarbetet med patienter med andningsförlamning består av basvård av patienten, kontroll av akutsituationer samt översyn av apparater och vårdutrustning. Dessutom behöver patienterna mycket stöd, handledning och någon nära sig. Vårdarbetet hjälper för sin del patienten att uppnå en så god livskvalitet som möjligt. Arbetet i teamet för patienter med andningsförlamning är självständigt och kräver färdigheter i beslutsfattande, vilja att lära sig nya saker, flexibilitet och goda interaktionsfärdigheter.

Skriv i din ansökan när du kan börja introduktionen.

Behörighetskravet är behörighet enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 564/94 eller enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015.

Vi följer kraven enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar angående arbetstagarnas vaccinationsskydd, vilka gäller personer som arbetar i kund- och patientlokaler i verksamhetsenheterna för socialvård och hälsovård.