Gå över till innehållet

Chef för tjänster som främjar sysselsättning

Egentliga Finlands välfärdsområde ar ledigförklarat tjänsten som chef för tjänster som främjar sysselsättning i social- och hälsotjänster i resultatgruppen för social- och handikappservice.

Obs! Denna plats kan sökas och till uppgiften kan bli vald endast personalen som övergår genom överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Tjänsten tillsätts internt så, att de som har en uppgift som övergår till välfärdsområdet i överlåtelse av rörelse, och de som har en uppgift på motsvarande nivå har möjligheten att anmäla sitt intresse för tjänsten. Det är fråga om en intern kartläggning av personalen som omfattas av överlåtelsen, varav arbetsgivaren väljer, vem som är den lämpligaste och behörigaste till tjänsten.

Anmälan om intresse för tjänsten sker genom att lämna in en ansökan via den vidstående länken Hae työpaikkaa / Sök nu. Valet till tjänsterna kommer att göras på grund av meritjämförelser som baserar sig på ansökningarna samt på basis av en helhetsbedömning som består av eventuella intervjuer och lämplighetsbedömning.

Tjänsten ska tas emot 1.1.2023, om grunderna för överlåtelse av rörelse fortfarande uppfylls för den som har blivit vald till tjänsten. Den som har valts till tjänsten kan anställas i ett tidsbundet tjänsteförhållande före detta.

Chefen för tjänster som främjar sysselsättning ansvarar för socialvårdens tjänster som främjar sysselsättning i tjänster för personer i arbetsför ålder inom resultatgruppen för social- och handikappservice. Tjänster som främjar sysselsättning inkluderar aktiveringsplaner, TYP-verksamhet och ordnande och producerande av tjänster för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte samt handledning och rådgivning. Chefen för tjänster som främjar sysselsättning verkar underställd servicedirektören för tjänster för personer i arbetsför ålder.

Chefen för tjänster som främjar sysselsättning tar hand om att praxis i tjänsterna som främjar sysselsättning i servicecentraler inom välfärdsområdet är enhetliga och ändamålsenliga samt om att samarbete utförs med olika intressentgrupper i enlighet med servicestrategin. Chefen för tjänster som främjar sysselsättning säkerställer att tjänsterna har ett tätt operativt samband i synnerhet med tjänsterna för personer i arbetsför ålder samt med andra tjänster inom resultatgruppen för social- och handikappservice och med tjänsterna inom resultatgruppen för kundhandledning och med social- och hälsocentraltjänsterna. Hen säkerställer även att målsättningarna eller verksamheten inom tjänsterna som främjar sysselsättning inte länder till skada till ett annat serviceområde eller till en annan resultatgrupp eller att den inte blir dyrare på resultatområdesnivå.

Behörighetskravet för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av ledning och utveckling av branschen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som merit räknas:
– erfarenhet av och bevis på framgångsrik/resultatrik ledning genom information av verksamhet, ekonomi, personal och processer 
– goda kunskaper i personalledning
– erfarenhet av förändringsledning och utveckling
– erfarenhet av ledning av nätverk och medverkande inom nätverk i sin egen bransch
– bevis på ledning genom information samt dess utveckling på sitt eget område
– erfarenhet av ledning och utveckling av kundprocesser

Vi förväntar oss att den som arbetar i tjänsten har:
– erfarenhet av skötsel av sysselsättning och god allmän kännedom om social- och hälsovårdssystemet
– god interaktionsförmåga och förmåga att bilda nätverk
– förmåga att förstärka samarbete mellan olika aktörer samt att bygga förtroende och upprätthålla det
– förmåga att skapa visioner och att inspirera och förankra personalen
– coachande och uppmuntrande sätt att leda
– goda kunskaper i uppträdande och kommunikation
– förändringsbenägenhet och att hen för nya helheter aktivt framåt i verksamhetsförhållanden som är starkt reglerade
– förmåga att leda resultatrikt genom information
– färdigheter att leda utveckling av kundupplevelse inom sitt eget ansvarsområde
– kunskap om den lagstiftning som berör sysselsättningstjänster och socialvård samt förståelse för offentlig förvaltning