Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Projektet för överkommunal övervakningscentral inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland producerar en utbildningsperiod om egenkontroll tillsammans med social- och hälsovårdsakademin

Projektet för överkommunal övervakningscentral som fungerar i Egentliga Finlands framtida välfärdsområde och som omfattar alla social- och hälsovårdsområden, utbildar områdets serviceproducenter i egenkontrollen på bred front. Arbetet har också beaktats på riksnivå. Hösten 2022 utvidgas utbildningsverksamheten i samarbete med Åbo universitetets sote-akademi till utbildningshelheten Introduktion till egenkontroll av social- och hälsovården.

Genom lagstadgad egenkontroll säkerställs social- och hälsovårdstjänsternas säkerhet och kvalitet. En högklassig och fungerande egenkontroll ökar klienternas och patienternas delaktighet, jämlikhet, säkerhet och möjligheter att påverka social- och hälsovårdstjänsterna.

I projektet för överkommunal övervakningscentral, som i början av året övergick till projektet Egentliga Finlands framtida social- och hälsocentral, arbetar man på många sätt för att stödja serviceproducenternas egenkontroll.

– Det är viktigt att stöda genomförandet av egenkontrollen med hjälp av utbildningar, men också handledning och rådgivning i tillsynsprocesserna, berättar även tillsynskoordinator Soila Vuohijoki, som i hög grad deltar i planeringen och genomförandet av utbildningarna.

Samarbetet med social- och hälsovårdsakademin inleddes efter att Karolina Olin, projektchef för tillsynscentrumprojektet, diskuterade med Jussi Lehtonen, som ansvarar för akademins utbildning, om att egenkontrollutbildningen skulle passa utmärkt även för social- och hälsovårdsakademin. Från tanke till handling, alltså. På hösten inleds en studieperiod, till vilken man kan anmäla sig 11– 30 augusti 2022.

– Under studieperioden bekantar deltagarnasig med de begrepp som ligger bakom egenkontrollen, såsom kvalitet och säkerhet. De fördjupar sig i egenkontrollens innehåll genom att bland annat utnyttja innehållet i Valviras bestämmelser om egenkontroll, social- och hälsovårdslagstiftningen och nationella styrdokument, berättar Lehtonen och Karoliina Marjaniemi, som ansvarar för tillsynen över hälso- och sjukvården och samordningen av utbildningarna i tillsynscentralprojektet.

Studieperioden är riktad till personer som genomför egenkontroll inom social- och hälsovården och till alla som är intresserade av ämnet. Hela teamet i projektet för överkommunal övervakningscentral, Karoliina Marjaniemi och Soila Vuohijoki (barnskydd), Nita Valtonen (tjänster för äldre), Sanna Fränti (tjänster för äldre) och projektchef Karolina Olin (utveckling av serviceproducenternas tillsyn) har deltagit i produktionen av utbildningshelhetens material. Utbildare är Marjaniemi och Vuohijoki.

Önskemål om fortsättning och nya områdeserövringar

Jussi Lehtonen och Miia Tuominen, som leder verksamheten vid social- och hälsovårdsakademin, ser en stark potential för att utbildningen i egenkontroll senare ska kunna kombineras med andra studiehelheter som ingår i studierna med anknytning till säkerhet.

–  I varje fall är målet att denna studieperiod ska kunna fortsätta antingen som den nuvarande versionen eller som en MOOC-version, bara koordinaterna för det kommunöverskridande tillsynscentralprojektet 2023 står klara. MOOC (massive open online course) skulle möjliggöra att det inte finns någon övre gräns för antalet studerande. Under den kommande studieperioden är den 40, eftersom undervisningen innehåller nätstudier, kontaktundervisning och skriftliga uppgifter som man ger respons på.

Karoliina Marjaniemi berättar att andra utbildningar som utlovas på hösten bland annat är en workshop om en läkemedelsbehandlingsplan för serviceproducenter, ett seminarium om egenkontroll för serviceproducenter inom social- och hälsovården, en simuleringsdag för dem som utför tillsynsbesöt, projektet för en överkommunal övervakningscentral är det enda som håller sådan utbildning i hela Finland, samt ett seminarium om ledning och egenkontroll.

På basis av svaren på responsenkäterna har responsen på utbildningarna inom projektet för överkommunal övervakningscentral varit positiv till 98 procent.

Länkar: Till sote-akademins webbplats (Kursanmälan från den 11 augusti.)

Bekanta dig med projektet och tillsynskoordinatorerna

Nyckelord: överkommunal övervakningscentral , framtidens social- och hälsocentral , Sote-akademi