Gå över till innehållet

Utryckningspenning är 200 euro i Egentliga Finlands välfärdsområde

Storleken på utryckningspenning är 200 euro i Egentliga Finlands välfärdsområde 1.1-30.4.2023. Det förhandlades om utryckningspenningen mellan arbetsgivaren och arbetstagarparterna. Det uppstod inget avtal före årsskiftet och på grund av det ger välfärdsområdet som arbetsgivare en anvisning om ärendet.

 

Utryckningspenning kan betalas i följande situationer:

1) Utryckningspenning, om man blir snabbt kallad till arbetet då man har ledigt. Kallelsen ska förutsätta att man anländer till arbetet inom högst fem timmar.

2) Utryckningspenning för skiftbyte, om skiftbytet görs inom 24 h. Med skiftbytet avses det att ett morgon-, kvälls- eller nattskift byts ut samt att man byter en ledig dag mot ett arbetsskift.

3) Utryckningspenning som ersättning för skiftbyte om skiftet fortsätter/tidigareläggs minst fyra timmar.

 

Beslutet i sin helhet finns att läsa via den här länken(PDF)

I de organisationer som övergår till välfärdsområdet har det definierats på olika sätt, på vilka kriterier man kallar till arbetet, inom vilken tid man ska anlända till arbetet, vem kallar till arbetet osv. Praktiska instruktioner om kallelsen till arbetet förenhetligas inte genom detta beslut utan bara storleken på utryckningspenningen definieras.

Beslutet gäller inte de tjänsteförhållanden som varar under 13 arbetsdagar och inte heller de arbetsskift som har gjorts under tjänst-/arbetsledigheter (s.k. kortvariga vikariat till egen arbetsgivare) och inte heller brand- och räddningspersonalen vid Räddningsverket.