Gå över till innehållet

Servicen för personer med funktionsnedsättning utvecklas tillsammans – du kan också påverka!

Personer i alla åldrar behöver handikappservice i olika livssituationer. Gemensamt för dem är att de har en långvarig skada, sjukdom eller funktionsnedsättning som har en betydande inverkan på hur de klarar sig i vardagen. När basservicen inte räcker till eller passar deras behov kompletteras den med nödvändig handikappservice. När välfärdsområdets verksamhet inleds övergår också ansvaret för organisering av handikappservicen från kommunerna till välfärdsområdena.

Kompetenscentret för personer med intellektuell funktionsnedsättning KTO inledde våren 2021 ett utvecklingsarbete för handikappservice i landskapet Egentliga Finland. I utvecklingsarbetet deltar redan kommunernas handikapptjänster, samarbetspartner för kontaktytor samt organisationer för personer med funktionsnedsättning och långtidssjukdomar. Utvecklingsarbetet grundar sig på planen för ordnande av social- och hälsovård i Egentliga Finland, och dess mål är att producera information som stöd för ordnandet av handikappservice i välfärdsområdet. Målet är att åstadkomma en jämlik och högklassig handikappservice på välfärdsområdesnivå med rimliga resurser.

Arbetet har inletts i följande åtta arbetsgrupper:

  • Tjänster som stöder rörlighet
  • Personlig assistans
  • Tjänster som stöder hinderfritt boende
  • Boendeservice
  • Socialarbete och handledning inom servicen för personer med funktionsnedsättning
  • Dagverksamhet
  • Stöd för närståendevård för personer under 65 år samt kortvarig vård
  • Kris-, rehabiliterings- och forskningstjänster för personer med utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska utmaningar

Dessutom utvecklar vi tillsammans med aktörer inom tredje sektorn verksamhetsmodeller som främjar delaktigheten för personer med funktionsnedsättning, för att bättre kunna höra och utnyttja erfarenheter hos dem som använder tjänsterna.

Arbetsgruppernas förslag till välfärdsområdet färdigställs inom 2022 för att det ska finnas enhetliga grunder för ordnandet av tjänsterna genast när välfärdsområdets verksamhet inleds. Behovet av att utveckla tjänsternas innehåll fortsätter även därefter. Det är också viktigt att fortsätta ha en öppen diskussion där många röster får komma till tals.

Vi vill höra erfarenheter av hur du anser att handikappservicen fungerar. Om du eller en närstående har behövt tjänster för personer med funktionsnedsättning, eller om du har erfarenhet av hur tjänsterna fungerar genom ditt arbete kan du delta i utvecklingen av tjänsterna genom att dela med dig av dina erfarenheter. Berätta för oss vad som fungerar bra eller vad du vill vi ska förbättra. Denna respons når de yrkespersoner som ansvarar för utvecklingsarbetet och behandlas konfidentiellt.

Dela med dig av dina erfarenheter av handikappservice!

Marjaana Luotovirta,
koordinator för handikappservicen

Sari Hietala, direktör för boendeservice
sari.hietala@kto-vs.fi

KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus,
Samkommunen för Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikt