Gå över till innehållet

Förberedelsearbetet för Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider: välfärdsområdesval i januari är en viktig milstolpe

Det temporära beredningsorganet VATE förbereder som bäst Egentliga Finlands välfärdsområde. VATE ansvarar för beredningen av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet ända tills välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt arbete i början av mars 2022.

– Målsättningen är att integrera kommunernas, sjukvårdsdistriktets, de två specialomsorgsdistriktens och det lokala räddningsverket social- och hälsovård samt räddningsväsen inom utsatt tid och på ett friktionsfritt sätt. Jag tycker att det är viktigt att regional jämlikhet och goda serviceupplevelser förverkligas för alla medborgare i Egentliga Finland vad gäller social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna inom hela landskapet, säger Matti Bergendahl, ordförande för det temporära beredningsorganet VATE.

Behoven och utgångspunkterna för uppbyggandet av välfärdsområdena varierar i olika delar av landet.

– Vår avsikt är att planera långsiktiga lösningar som lämpar sig uttryckligen för oss här i Egentliga Finland. Detta är något som vi gör med noggrant övervägande och baserat på kunskap och information. Tillräckligt med tid ska avsättas för detta arbete, säger vice ordföranden för det temporära beredningsorganet Tuomas Heikkinen.

Högsta beslutande organ väljs genom välfärdsområdesval i januari 2022

Välfärdsområdesfullmäktige är det högsta beslutande organet inom välfärdsområdet.  Medlemmarna till fullmäktige utses genom välfärdsområdesval. Det första välfärdsområdesvalet går av stapeln om ca tre månader, på söndagen 23:e januari 2022.

Valdistriktet utgörs av Egentliga Finlands välfärdsområde som består av landskapets alla kommuner. Kandidaterna utses för hela välfärdsområdet och de röstberättigade röstar endast på kandidater inom det välfärdsområde där vederbörande röstberättigade är bosatta. Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod är fyra år. Från och med år 2025 kommer välfärdsområdesval att förrättas samtidigt med kommunalval.  Se mera information om välfärdsområdesvalet.

Det temporära beredningsorganet VATE bidrar till organiseringen av det första välfärdsområdesvalet genom administrativt stöd för valnämnden för välfärdsområdesvalet.

Temporära beredningsorganet VATE arbetar tills välfärdsområdesfullmäktige tar vid

Det temporära beredningsorganet sammanträdde till sitt femte möte i slutet av oktober.  Under mötet behandlades aktuella ärenden som för närvarande är under beredning:

  • Det temporära beredningsorganet fick en rapport gällande ansökan om statsunderstöd för finansiering av ändringarna som behövs för integrering av ICT-funktionerna inom välfärdsområdet. Ansökan inlämnades i oktober och beslut om finansieringsstöd inväntas under vintern.
  • Diskussion fördes gällande behovet att uppdatera datasystemen innan välfärdsområdet inleder sitt arbete.
  • Preliminär diskussion fördes på allmän nivå om olika alternativ för organisering av välfärdsområdet.
  • Inhämtning av data och information från kommunerna och andra remitterande parter som behövs under beredningen av välfärdsområdet planerades. Målsättningen är att skapa en enhetlig modell för hur uppgifterna gällande exempelvis personal, fastigheter eller egendom skasammanföras för att utgöra en bas för beslutsfattning.
  • Det temporära beredningsorganets politiska uppföljningsgrupp kompletterades:
  • Till suppleant för Elina Rantanen utsågs Janina Andersson och till suppleant för Pekka Heikkilä utsågs Marko Lindberg.
  • BDO Audiator Ab valdes till revisionssammanslutning för Egentliga Finlands välfärdsområde för räkenskapsperioderna 2021 och 2022.