Gå över till innehållet

Egentliga Finlands välfärdsområdes verksamhetsbidrag för år 2023

Ansökningstiden

  • Ansökan om bidrag var öppen 10-11.11.2022.

Bilagorna till ansökningar om bidrag

  • Tidsfristen för tillställande av bilagor till Varhas registratur har löpt ut 12.12.2022.
  • Bidragsansökningarna behandlas och bidragsbesluten bereds som tjänsteinnehavararbete. Om beviljandet av bidrag beslutar välfärdsområdesstyrelsen efter föredragning av välfärdsområdesdirektören vid sitt sammanträde 10.1.2023.
  • Bidraget betalas när beslutet har vunnit laga kraft och när andra betalningsvillkor som välfärdsområdet eventuellt har definierat uppfylls, om inte något annat nämns angående betalningstidtabellen i beslutet. Välfärdsområdet har rätt att kvitta det beviljade bidraget helt eller dels av stödmottagaren genom en fordran som är indrivbar.