Gå över till innehållet

Budget och ekonomiplan för välfärdsområdet har beretts med osäkra utgångspunkter

Den första budgeten för Egentliga Finlands välfärdsområde är en uppskattning. Vi har utarbetat budgeten i ganska exceptionella förhållanden. Då vi börjar är sikten gällande ekonomin på många sätt dimmig men vi börjar mycket ivrigt utföra arbete mot våra målsättningar. Det finns mycket arbete och det behövs tålamod att lösa utmaningar som dyker upp.  

Det hänför sig rikligt med osäkerhetsfaktorer till de inkomst- och utgiftsstater som gjorts. Kommunernas budgetar, vilka använts som primärdata håller på att överskridas och mekanismerna i den nya finansieringsmodellen är sådana att det under det första året uppstår ett betydande underskott. Den finansiering som föreslås välfärdsområdena täcker inte övergående kostnader och det egentliga finansieringsbeslutet har inte funnits att tillgå då planen utarbetats. Underskottet torde lappas med en s.k. engångspott, vars storlek beror på bokslutsuppgifterna 2022. Behovet att balansera ekonomin preciseras på år 2023 års sida. Det är mycket sannolikt att det kommer att göras en korrigerad budget under år 2023. 

Välfärdsområdets budgetförslag för år 2023 utvisar ett underskott på cirka 99 miljoner euro. Om finansieringslagarna realiseras skulle balanseringsbehovet i ekonomiplanen minska till cirka 62,5 miljoner euro. Underskottet ska täckas senast vid utgången av år 2025 då perioden för eknomiplanen löper ut och kräver ett tydligt förändringsprogram för att det ska realiseras. Upplägget är utmanande, men den kan genomföras.  

År 2023 kommer att vara ett år av övertagande, byggande av den nya organisationen och vår kultur. Vi utför detta arbeta utgående från strategin. Utgående från strategin har vi skapat ett åtgärdsprogram med 19 punkter för år 2023. Vi uppställde som vår målsättning på lång sikt att Varha är det vänligaste och effektivaste tvåspråkiga akademiska välfärdsområdet, som är uppskattat av de professionella.  

Tarmo Martikainen
välfärdsområdesdirektör 

Nyckelord: muutosohjelma , rahoitusmalli , talousarvio , tulo- ja menoarvio