Gå över till innehållet

Organisationsmodellen för det kommande välfärdsområdet bereds av det temporära beredningsorganet och begrundas av den politiska uppföljningsgruppen

Till de mest centrala uppgifterna för det temporära beredningsorganet (VATE) hör att förbereda en organisationsmodell för välfärdsområdet, så att den politiska uppföljningsgruppen kan diskutera modellen och skissera upp dess verksamhet.  VATEs och den politiska uppföljningsgruppens möten denna vecka har ägnat sig åt att diskutera hur bäst organisera Egentliga Finlands välfärdsområde så att den politiska styrningen och serviceproduktionen blir så bra som möjligt.

Beslutet om hur Egentliga Finlands välfärdsområde organiseras tas av välfärdsområdesfullmäktige som inleder sin verksamhet nästa vår.  Välfärdsområdesfullmäktige väljs genom välfärdsfullmäktigeval i januari.

– Det är inte vår mening att komma fram med en temporär organisationsmodell.  Vi vill bereda ett förslag som välfärdsområdesfullmäktige kan ta beslut om på våren.  Organisationsmodellen som vi presenterar ska bli så bra som möjligt för Egentliga Finlands välfärdsområde, sade VATEs viceordförande Tuomas Heikkinen.

Det temporära beredningsorganet, den politiska uppföljningsgruppen och projektledarna diskuterade relevanta frågor kring organiseringsprocessen.

– Det var bra diskussioner och planeringen tog långa steg framåt.  Bland de särskilt viktiga ärendena fanns frågan om hur förverkliga organiseringen, digitaliseringen och den regionala styrningen av välfärdsområdet samt frågan om integrering av reformerna som gäller social- och hälsovården samt räddningsväsendet, berättade Matti Bergendahl, ordförande för VATE.

Under diskussionerna fann man att kommunerna och andra organisationer som bildar välfärdsområdet gärna kunde delta i diskussionen om organisationsmodellen.

Vid VATEs möte denna vecka behandlades dessutom följande ämnen:

Utnämningarna av medlemmarna till välfärdsområdets kommande personalforum flyttades till VATEs decembermöte, emedan alla personalorganisationer inte ännu inlämnat sina förslag till medlemmar i forumet.  Forumet ska informeras om och uttrycka sig i ärenden under beredning som påverkar personalen.   Det officiella samarbetsorganet är dockdet temporära samarbetsorganet.
Det temporära beredningsorganet (VATE) förbereder sig för välfärdsområdesförhandlingar med ministerierna i början av december.  Då är frågan om välfärdsområdets finansiering särskilt viktig.
Välfärdsområdet bereds av en beredningsorganisation som uppbyggts under hösten.  Sedan de viktigaste rekryteringarna för projekten och projektbyrån blivit klara, går beredningsorganisationen genast ut med den informationen.  Antalet projekt uppgår till 33.  Projekten relaterar på olika sätt till varandra och detta förutsätter en hel del koordineringsarbete.  För närvarande pågår dessutom diskussioner med arbetsgivarna till dem som sökt ställning inom beredningsarbetet.
Ärendehanteringssystemet för det temporära beredningsorganet och det blivande välfärdsområdet ska tas i bruk under november.  Då blir det smidigare att söka fram t.ex. VATEs mötesprotokoll i nätet.  Tillsvidare har föredragningslistorna och protokollen publicerats manuellt.
Bakgrund:  Det temporära beredningsorganet VATE ansvarar för beredningen av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet tills välfärdsområdesfullmäktige tar över i början av mars 2022.