Gå över till innehållet

Konsultationsteam ska göra stöd- och vårdstigen smidigare för barn som behöver flerprofessionellt stöd

Ärendehandläggningen för barn och unga som behöver flerprofessionellt stöd blir smidigare och vårdstigen rakare med hjälp av de bedömnings- och konsultationsteam som grundats av professionella inom hälso-, social- och utbildningsväsendet.  Tack vare deras arbete kan remittering av många barn till specialsjukvården undvikas.  Vårdmodellen har testats och man har konstaterat att den fungerar väl.  Nu är det meningen att teamens arbetssätt förenhetligas under år 2022 och ska gälla i så många kommuner i Egentliga Finland som möjligt.

I Egentliga Finlands kommuner har man med öppna armar tagit emot modellen med ett bedömnings- och konsultationsteam som består av flerprofessionella yrkeskunniga arbetstagare inom hälso-, social- och utbildningsväsendet.

Teamet sammanträder varannan vecka för att dryfta vilka individuella och familjeriktade stödåtgärder och utredningar som behövs.  Samtidigt kommer teamet överens om ordningen för insatserna som ska lösa utmaningarna som barnet eller den unga har i sitt liv på bästa och snabbaste sätt.

Det egentliga rehabiliteringsmötet och andra eventuella möten hålls tillsammans med barnets eller den ungas familj sedan alla utredningar är klara.

Teamet leds av en läkare vid någon av primärvårdens rådgivningar eller skolor och verksamheten koordineras av områdets hälsovårdare.

– Andra experter inom teamet utgörs bl.a. av terapeuter, en psykolog och en socialarbetare. Från specialsjukvården ingår det alltid en öppenvårdspediatriker som så kallad specialsjukvårdskonsult, berättar ansvarsläkaren för öppenvårdspediatriken Minna Aaltonen vid ÅUCS Barn- och ungdomsklinik.

– Då yrkesfolk såväl från primärvården som från specialsjukvården ingår, sker både horisontell och vertikal integration.  I denna modell förverkligas målsättningen för social- och hälsovårdsreformen överlag mycket väl, tillägger Susanna Laivoranta-Nyman från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Hon är ansvarig projektchef för projektgrupperna inom området Servicekedjor och tjänstehelheter (SKTH).

En holistisk bedömning förutsätter flerprofessionella insatser – något man insett för länge sedan

– Verksamheten startade ursprungligen år 2017, då öppenvårdspediatriken utvidgade sin verksamhet inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Då drevs verksamheten av rådgivnings- och rehabiliteringsteam, men med åren har verksamheten utvecklats och omformats i sin nuvarande form, säger Minna Aaltonen.

– Det blev redan tidigt klart hur viktiga sektorer utbildning och socialt arbete i detta sammanhang är, och därför utvecklades arbetet i den riktningen.  Dialogen mellan olika verksamhetsenheter inom organisationen ökade kunskapen om hur andra arbetar, och rätt fort hittade man ett gemensamt språk.

Minna Aaltonen har under 2021 också medverkat i projektgruppen Servicekedjor och tjänstehelheter SKTH, där hon utvecklat verksamheten vidare. Med projektstöd har hon besökt många orter i Egentliga Finland och presenterat verksamheten i kommuner där öppenvårdspediatrikmodellen och multiprofessionellt teamarbete ännu inte införts. Verksamhetsmodellen har mottagits väl.

– Nu kommer åtminstone Pargas, Nystadsområdet och Pöytis-Aura med i verksamheten. Arbetet inleds med Loimaa i början av 2022, tillägger Aaltonen.

Sedan år 2017 har följande kommuner varit med i det multiprofessionella öppenvårdspediatrikarbetet: Nådendal, Reso, Rusko, Vahto, Masku, Nousis, Virmo, Lundo, Pemar, Sagu, Salo, Somero ja sedan 2019 Kimitoön. Motsvarande verksamhet står också staden St. Karins för i form av egen verksamhet.

– Själv jobbar jag som öppenvårdspediatriker i området Nådendal, Masku, Nousis, Virmo och medverkar permanent i teamen där. Jag delar Kimitoöns team med Heli Silvennoinen som också är öppenvårdspediatriker.  Dessutom är jag konsult för alla nykomna kommuner i samarbetet för att hjälpa teamen att komma igång och utvecklas, berättar Aaltonen.

Under år 2022 är målsättningen att förenhetliga verksamheten i så många kommuner som möjligt.

Samarbetet hjälper också dem som jobbar professionellt att orka

Inom flerprofessionella team får de yrkeskunniga aktörerna ett tillfälle att resonera och dela sina tankar på ett holistiskt sätt.  Detta hjälper barnet, den unga och hela familjen men underlättar också beslutsfattandet och ger därför krafter och ork för de professionella.

– Det är klart att satsningar nog behövs för att komma i gång med detta arbete. Cheferna måste ge de anställda tid att lära sig det nya sättet att arbeta och att de anställda därför ska kunna reservera överenskomna tider i sina arbetsscheman. Också för de professionella kan detta i början kännas arbetsamt, men efter några månader öppnar sig arbetssättet och arbetsmodellen och det blir lättare, berättar Minna Aaltonen.

– Ingen ska behöva fundera på svåra saker allena då planerna uppgörs gemensamt i team.  Klienterna har varit nöjda då olika professionella yrkeskunniga människor funderar i teamet hur bäst hjälpa klienternas barn och unga.  Under de senaste fem åren minns jag färre än 10 familjer som inte tillät teamet att behandla barnets problem – detta trots att antalet familjer som behöver multiprofessionellt stöd är stort, summerar Aaltonen.

Text: Heidi Pyhälahti

Nyckelord: arvio , konsultaatiotiimi , lape , monialainen tuki , perhe- ja nuorisotyö