Gå över till innehållet

Strukturreformen

Jourbesök av seniorer med en helhetslägesbedömning av akutgeriatriteamet ger stöd för den fortsatta primärvården

Det akutgeriatriska teamet gör en bedömning av patienter över 75 år som bor hemma och som kommer eller hämtas till akuten.  Syftet med bedömningen av teamet är att i detalj kartlägga orsakerna till att patienten behövt akutservice och att skapa smidigare vårdkedjor i patientens hemkommun efter besöket. Målsättning är att hemskriva patienten om hens tillstånd tillåter.  Fokus för pilotprojektet ligger på så kallade subakuta patienter som saknar regelbunden hemvård.

Bakom dörren hörs sorl och telefoner som ringer.  Pilotdelprojektet inom huvudprojektet Servicehelheter och -kedjor gäller akutgeriatri och seniormedborgare.  Pilotprojektet som sorterar under social- och hälsovårdsreformens strukturreform är i full gång och arbetsbördan är kännbar.  Men nog har akutgeriatriteamet för sin del handgriplig iver för sitt arbete.  Teamet består av sju personer som till yrket är geriatriker och geriatriska sjukskötare.  De arbetar för att hemmaboende seniormedborgare ska få bättre eftervård genom bättre kartläggning av orsakerna till att senioren uppsökt akuten eller transporterats dit.  Teamet samarbetar tätt med vårdenheten på jouren under hela denna process.

Aktörerna inom välståndområdet har insett att det finns ett stort behov att köra detta pilotprojekt, om vårdkedjan för äldre personer ska göras smidigare.  I takt med att pilotprojektet framskrider blir det allt viktigare att den aktiva interaktionen mellan aktörerna löper smidigt och väl, och att deras kunnande förenas och tas till vara.

Teamet styr patienterna för bedömning efter geriatrisk triagesållning

Terhi Ojamäki och Maria Uusi-Seppälä.

– Vi bedömer situationen och funktionsförmågan hos jourpatienterna som är äldre än 75 år, som saknar regelbunden hemvård och som besökt jouren under den föregående månaden eller som behövt sjukhusvård under de föregående tre månaderna.  Vid ankomsten till akuten genomgår alla patienter det som kallas geriatrisk triagesållning, som är grunden till överföring av patienten för bedömning hos det geriatriska teamet.   Vi gör vår bedömning uttryckligen ur geriatrisk synpunkt vid sidan om den bedömning som jouropersonalen gör, förklarar geriatriker Laura Viikari, ledare för teamet på ÅUCS Akuten.

Avsikten är att ta fram sådana omständigheter som inverkar på hur en ålderstigen patient kommer att klara av sin vardag efter jourbesöket och som med fördel kunde åtgärdas av aktörer i hemkommunen.  Syftet är att bibehålla patientens funktionsförmåga bibehållas så länge som möjligt.

– På detta sätt kan sjukhusvård undvikas, förutsatt att patienten inte har någon sjukdom som skulle kräva sjukhusvård.  Samtidigt ger vi konsultationsstöd åt kollegerna i jouren gällande särdragen i vården av ålderstigna personer, tillägger sjukskötare Maria Uusi-Seppälä som också är utbildad geronom, d.v.s. sakkunnig i frågor om åldringars välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga.

Teamet lägger särskild vikt vid personens hjälpbehov, funktionsförmåga, minne, rörelsesvårigheter, medicinering och ordnande av den fortsatta vården inom primärvården.

– Den geriatriska bedömningen sker parallellt med jourprocessen.  Den kompletterar vården och hemskrivingsprocessen och

Hannele Tuori konsulterar de anhöriga.

utgör en garanti för att informationen säkert löper i korsningarna mellan jouren, specialsjukvården och primärvården, berättar Kaisa Karjalainen, den andra geriatrikern i teamet.

Forskningsdata visar: bedömningen är effektiv
och fördelaktig – grund för nationell arbetsmodell?

Målet är att säkerställa en obruten vårdkedja genom insatserna av teamet och kontaktpersoner.  Vårdkedjan bör kännetecknas av att ansvaret för patientens ärenden inte blir liggande på anhöriga och patient själv.  Pilotprojektet syftar till att skapa en modell för samverkan mellan ÅUCS Akuten och organisationerna som står för primärvårdsservicen i välfärdsområdet.  Alla kommuner i välfärdsområdet deltar i detta projekt.

Verksamheten ska framöver utnyttjas, i mån av möjlighet, också vid andra jourenheter inom välfärdsområdet.  Det är dock klart att kommunerna och samkommunerna inom välfärdsområdet får fortsatta geriatriska akuttjänster vid ÅUCS Akuten i Åbo.

– Under år 2022 insamlar vi forskningsdata kring det geriatriska teamets verksamhet.  Om arbetssättet anses vara nyttigt och effektivt, kan modellen framöver tillämpas också vid andra större jourenheter i riket, utbrister teamet.

Geriatriska teamet vid ÅUCS Akuten:

  • Laura Viikari, läkare
  • Kaisa Karjalainen, läkare
  • Hannele Tuori, sjukskötare
  • Tarja Kopu, sjukskötare
  • Maria Uusi-Seppälä, sjukskötare
  • Terhi Ojamäki, sjukskötare
  • Marjo Vähäkangas, projektkoordinerare under hösten 2021Text och bild: Heidi Pyhälahti