Gå över till innehållet

Välfärdsområde

ICT-reformen inom Egentliga Finlands välfärdsområde får 18 miljoner euro i statsfinansiering

Statsfinansiering till ett belopp på 18,2 miljoner euro har beviljats för ICT-kostnaderna som hänför sig till igångsättandet och verkställandet av Egentliga Finlands välfärdsområde. Beloppet är det största som staten beviljat för att täcka ICT-kostnader för något välfärdsområde i detta skede. 

Finansieringen kommer att utnyttjas under åren 2022–2023 för anskaffningar till informationshanteringen i anknytning till uppbyggandet av Egentliga Finlands välfärdsområde och för modifieringar och integration av olika ICT-system.

– Vi är mycket nöjda med finansieringsbeslutet som kommer att täcka en del av en synnerligen arbetsdryg helhet. Samtidigt måste man dock konstatera att inte ens denna finansiering kommer att räcka till för allt – det totala finansieringsbehovet måste analyseras senare på nytt. Klient- och patientdatasystemen i Egentliga Finland är nuförtiden synnerligen splittrade och består av 40 olika system som dessutom kan omfatta en hel del olika registreringsalternativ, berättar ordföranden för det temporära beredningsorganet VATE, Matti Bergendahl.

Senare under vintern kommer VATE för Egentliga Finland att behandla välfärdsområdets kommande ICT-arkitektur och att på allmänt plan ta ställning till ICT-reformbehovets prioriteringar så långt finansieringen räcker till. Se närmare information om statsfinansieringen.

Fem sökte den tidsbundna tjänsten som beredningsdirektör

Fem personer har sökt tjänsten som välfärdsområdets tidsbestämda beredningsdirektör (1.1.–30.6.2022): Risto Miettunen, Antti Parpo, Arja Pesonen, Sirpa Rantanen och Laura Saurama. Beredningsdirektören ansvarar för den operativa ledningen av det temporära beredningsorganets projekt.

VATE tillsatte en trepersoners arbetsgrupp att bereda utnämningen. Till gruppen kom Minna Arve (ordförande för den politiska uppföljningsgruppen), Matti Bergendahl (ordförande för VATE) och Tuomas Heikkinen (vice ordförande för VATE). VATE ämnar besluta om tillsättande av beredningsdirektörens tidsbestämda tjänsteinnehavare vid sitt möte som infaller under första veckan i januari. Tyngdpunkterna för valet ligger bl.a. vid erfarenheten av hälsovårdsreformen, av berednings- och reformarbete och av föredragning, samt i praktiken påvisad ledarskapserfarenhet.

Välfärdsområdets strategiska arbete kommer igång

Den politiska uppföljningsgruppen har tre centrala uppgifter: bereda utnämningarna av välfärdsområdets ledande tjänstemän, av organisationsstrukturen och av strategin. I praktiken planerar man att inleda strategiarbetet kring nyår genom en enkät till intressenterna, analys av verksamhetsmiljön och workshops. Ett utkast till välfärdsområdets strategi ska presenteras vid välfärdsområdesfullmäktiges första möte. Fullmäktige väljs genom val i januari.

Uppföljningsgruppen igångsatte redan tidigare beredningen av det första strategiska programmet för välfärdsområdesfullmäktige och utnämnde då en styrgrupp för detta arbete. Det temporära beredningsorganet utsåg bland sina medlemmar och suppleanter följande personer att delta i det strategiska arbetet: Sari Hietala (Institutet för hälsa och välfärd KTO), Riitta Liuksa (Åbo), Patrik Nygrén (Pargas), Mikko Pakarinen (St. Karins), Jari Sainio (Regionala räddningsväsendet) och Petri Virolainen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt). Läs mera om detta i meddelandet från den politiska uppföljningsgruppen 20.12.2021.

Bakgrund: VATE är det temporära beredningsorganet som ansvarar för beredningen av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet ända tills välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt arbete i början av mars 2022.