Gå över till innehållet

Fullmäktigeledamöter utses till välfärdsområdets politiska uppföljningsgrupp

Den politiska uppföljningsgruppen för det temporära beredningsorganet av Egentliga Finlands välfärdsområde hade sitt fjärde sammanträde på onsdagen den 26:e januari. Uppföljningsgruppen fortsätter sitt arbete ända tills den nya välfärdsområdesfullmäktige och välfärdområdesstyrelsen tar över i början av mars. Med anledning av välfärdsområdesvalet ändras dock uppföljningsgruppens sammansättning.

– För att säkerställa kontinuiteten är det nödvändigt att uppdatera den politiska uppföljningsgruppens sammansättning nu efter valet. Personerna som fått mandat att fatta beslut gällande välfärdsområdet behövs för att uppfölja den politiska uppföljningsgruppens arbete. Den politiska uppföljningsgruppens nuvarande ordförande Minna Arve fortsätter med detta uppdrag i egenskap av representant för den största fullmäktigegruppen.

Fullmäktigegrupperna förhandlar om sammansättningen av den politiska uppföljningsgruppen vid ett möte som sammankallats till fredagen den 28:e januari.

Uppföljningsgruppen behandlade dessutom den aktuella situationen gällande välfärdsområdets beredning, rekryteringen av den högsta ledningen och beredningen av strategin. Gruppen hade en ingående diskussion om den kommande organisationsmodellen, om frågor kring jurisdiktion och om förvaltningsstadgan.

– Organisationsmodellen har beretts utgående från fem nämnder och livscykelmodellen. Förutom nämnden för svenskspråkig service och räddningsnämnden ska livscykelnämnderna stå som garanter för integrationen av servicen, fortsätter Arve.

Nästa möte för välfärdsområdets politiska uppföljningsgrupp hålls den 18:e februari. Då står bl.a. bredningen av organisationens ledningssystem på agendan.

Nyckelord: välfärdsområde