Gå över till innehållet

Strukturreformen

Flerprofessionell kommunikation ger bättre gränsöverskridande kommunal service

Inom de flerprofessionella projektgrupperna som utvecklar arbetssätt för servicekedjor och tjänstehelheter (SKTH) kommunicerar man genom arbetsgruppsarbete, där var och en deltagare bidrar med sin specifika expertis till pusselspelet.  Slutresultatet blir mycket mera än summan av delarna.  

Projektgruppen för barn- och familjeservice (BAFA), som är en del av utvecklingsarbetet inom servicekedjor och tjänstehelheter (SKTH), lyfter fram bästa praxis och arbetssätt inom de primärvårdstjänster som riktas till barn och unga som är i behov av multiprofessionellt stöd.  Arbetet inom SKTH omfattar alltså arbetsgruppsarbete för att utveckla akuttjänsterna för seniorer och mentalvårds- och missbrukstjänsterna.  Men precis som detta arbete inte kommer att beskriva precis alla delar och arbetssätt inom servicekedjorna, är avsikten inom SKTH BAFA-tjänsterna att snarast skapa så god förståelse som möjligt för de olika aktörernas insatser och roller och att fokusera på beskrivning av bästa praxis och på god kommunikation.  När detta blir av, sker allmän nyinlärning vilket resulterar i värdefulla nydaningar.

Inom arbetsgrupperna kommer kunskap, förmåga och insikt av många olika experter samman, vilket leder till nya idéer och minskad komplexitet.  Alla vill ha bort flaskhalsar i servicekedjorna och tjänstehelheterna.

– Sådant kommunicerande och flerprofessionellt grupparbete gör det möjligt att öppna bästa praxis och arbetssätt inom regionens basservice.  Praxis finslipas och processen leder till att bästa tänkbara praxis får den största möjliga utbredningen.  Vi talar om kontinuerlig kommungränsöverskridande utveckling, säger Susanna Laivoranta-Nyman, projektchef för servicekedjor och tjänstehelheter (SKTH).

Kommunikation sker på många sätt, t.ex. genom användning av virtuell whiteboardtavla och pennteckningar.  Tavlan kan på ett lätt sätt sammanföra alla tankar och idéer som projektgruppen framkastar, vilket ger samförstånd om var utvecklingsarbetet för servicekedjorna rör sig och om vilka de kommande behoven kunde vara.

Optimal resursanvändning,
bort med dubbelarbete

Inom SKTH BAFA-gruppen ingår planerare Wiveka Kauppila som en av experterna.  Hon hämtar med sig inte mindre än 40 år av erfarenhet av chefskap och av att arbeta med barn och unga. Wiveka uppfattar det nya arbetssättet som givande och samma gäller för det flerprofessionella arbetssättet överlag.

– Det nya arbetssättet tillåter reflektion av olika synsätt med bredare fokus än tidigare.  Visserligen – nu när vi inleder vårt arbete och då vi inte känner till varandras serviceprocesser, kan nog missförstånd uppstå.

Bristen på experter, inte minst inom området psykiatri, är en ofrånkomlig utmaning.  Härnäst kommer arbetsgruppen att behandla frågan bl.a. om hur vi kunde integrera barn- och ungdomspsykiatrisk service till modellen med flerprofessionella team, som omfattar tangerande discipliner såsom barnneurologi, barnpsykiatri och pediatrik.

– Modellen med öppenvårdspediatrik har framgångsrikt lyckats förankra specialsjukvårdselement inom primärhälsovården och dra nytta av de resurser som primärhälsovården har.  Detta leder till att klienten kan betraktas ur ett individuellt perspektiv, då serviceutbudet och resurserna från många olika sektorer står till förfogande, funderar Kauppila.

Både Susanna Laivoranta-Nyman och Wiveka Kauppila anser att det viktigaste i hela detta utvecklingsarbete är att existerande resurser används rätt för att ge barn och unga den service de behöver i rätt tid.

– Massor av dubbelarbete faller bort, då olika ”sektorer” samlas kring samma bord, tidsanvändningen rationaliseras och alla olika delar stöder varandra, säger Kauppila.

– Vi måste lära oss att uppskatta och lyssna till andra arbetstagare och till klientfamiljen.  Vi måste våga arbeta utanför vår egen bekvämlighetszon, tillsammans med andra experter och med klienten.

Genom att eliminera en flaskhals i taget kommer vi fram till fritt flödande servicekedjor.

Associeras med projekten:

Strukturreformen , Modell för servicekedjor och helheter