Gå över till innehållet

Egentliga Finlands välfärdsområde

Reformens verkställande har igångsatts i Egentliga Finland med att inrätta ett temporärt beredningsorgan i början av september 2021.

Den temporära förvaltning kommer att ha en central uppgift vad gäller det förberedande arbetet för att få till stånd Egentliga Finlands välfärdsområde. Det temporära beredningsorganet kommer att ansvara för beredningen av landskapets social- och hälsovårdsreform till och med början av mars 2022, varefter välfärdsområdesfullmäktige tar över. Det temporära beredningsorganet deltar i att utreda vilken egendom som ska övergå i välfärdsområdets ägo och hurudana avtal som ska ingås, att besluta om välfärdsområdets budget för åren 2021 och 2022 och att delta i att arrangera det första regionvalet.

Det temporära förvaltningssystemet representerar alla kommuner och samkommuner i Egentliga Finland.

Medlemmarna i organet har utsetts bland tjänsteinnehavarna i kommunerna, samarbetsområdena för primärvården och socialtjänsterna, sjukvårdsdistriktet, specialsomsorgsdistriktet och det regionala räddningsväsendet.

Antalet medlemmar uppgår till 13.

Föreslag till temporärt beredningsorgan

Ärendelistor och protokoll

Politisk uppföljningsgrupp

Tisdagen 21.9.2021 tillsattes ett temporärt samarbetsorgan för handläggning av personalfrågor för välfärdsområdet som är under uppbyggnad och som ska starta i början av år 2023. Samarbetsorganet består av sex medlemmar som utsetts av olika organisationer. Det temporära organets mandatperiod fortsätter t.o.m. slutet av februari 2022, varefter välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet och tar över.

Temporärt samarbetsorgan för personalfrågor, ärendelistor och protokoll

Tidtabell: Hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet framskrider enligt den ursprungliga tidtabellen

  • Välfärdsområdena har grundats 1.7.2021, då lagarna som gäller social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft.
  • Det temporära beredningsorganet kommer att fungera som interimsadministration fram till den 28 februari 2022.
  • Mandatperioden för områdesfullmäktige börjar 1.3.2022.
  • Välfärdsområdena inleder sin verksamhet från och med 1.1.2023. Ansvaret för organiseringen av tjänsterna som ska ingå i social- och hälsovårdsreformen övergår då från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.