Gå över till innehållet

Egentliga Finlands temporära beredningsorgan avslutade sitt arbete

Det temporära beredningsorganet för Egentliga Finlands välfärdsområde Vate höll sitt sista möte den 28 februari.  Regionfullmäktige sammanträder för första gången den 2 mars och leder i fortsättningen beredningen av det kommande välfärdsområdet.

 Vid Vates sista möte den 28 februari behandlades följande frågor som var under beredning inför den senare behandlingen i regionfullmäktige:

  • Välfärdsområdets personalorganisation: I beredningen finns en modell med vilken man strävar efter att stegvis få synergifördelar av social- och hälsovårdsreformen och där risken som förändringen medför är låg. Beredningen av organisationsmodellen fortsätter under ledning av regionstyrelsen.
  • Välfärdsområdets strategi. Som bakgrund till strategiarbetet gjordes tidigare under vintern en enkät bland olika intressentgrupper. I enkäten utreddes Egentliga Finlands, personalens, de förtroendevaldas, de högsta tjänsteinnehavarnas inom samarbetsområdet samt företagens och samfundens åsikter om de nuvarande tjänsterna inom social- och hälsovården samt räddningstjänsten.

    Respondenterna som representerar den stora allmänheten anser att man i samband med social- och hälsovårdsreformen bör korrigera i synnerhet vård- och serviceköernas längd samt att social- och hälsovårdspersonalen har för lite tid att sätta sig in i patientens eller klientens situation. Personalen å sin sida anser att man mest behöver korrigera där resurserna är otillräckliga samt där informationen är svag mellan olika organisationer och system. Totalt inkom cirka 4 100 svar på webbenkäter från olika intressentgrupper från alla kommuner i Egentliga Finland.

    Bakgrundsarbetet till strategin har under vintern dessutom gjorts i workshoppar för det temporära beredningsorganet, den politiska uppföljningsgruppen och projektledarna. Svaren utnyttjas heltäckande i det kommande strategiarbetet.

  • Budget och ekonomiplan för välfärdsområdet: Budgeten och ekonomiplanen verkställer välfärdsområdesstrategin. Välfärdsområdets utgifter ska anpassa inkomstramen och ekonomiplanen ska göras upp så att den är i balans eller uppvisar överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret.

    Största delen av finansieringen för Egentliga Finlands välfärdsområde kommer att bestå av statlig finansiering med allmän täckning. Utöver den statliga finansieringen består välfärdsområdets finansiering av klientavgifter samt till exempel av försäljning av universitetssjukhusets tjänster till andra välfärdsområden. Välfärdsområdets årsbudget beräknas uppgå till drygt 2 miljarder euro.