Gå över till innehållet

Egentliga Finland på vägen mot bättre social- och hälsovårdsservice

Alla 27 kommuner i Egentliga Finland, Egentliga Finlands kompetenscentrum för det sociala området, regionens högskolor och tredje sektorn – alla samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Strukturreformen som leds av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och programmet Framtidens social- och hälsocentral som leds av Åbo stad innehåller många olika utvecklingsmål, stora och små.  Dessutom pågår många andra utvecklingsprojekt inom ramen för social- och hälsovårdsreformen i regionen.

Målsättningen är att medborgarna garanteras fungerande och jämlik service av hög kvalitet som grundar sig på det verkliga servicebehovet. Samtidigt beaktas inverkan på klienterna och kostnaderna.

– De gemensamma ansträngningarna för att utveckla social- och hälsotjänsterna i Egentliga Finland har en lång historia bakom sig. Innehållsmässig utveckling har drivits oberoende av nationella social- och hälsoreformer, berättar ändringsdirektör Antti Parpo vid Åbo stad.

Under pågående regeringsperiod har utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland byggt på frivillig beredning, och fokus har lagts på att utveckla tjänsternas innehåll.

– Samarbetet bygger på överenskommelser som ingår i planen för ordnade av social- och hälsovårdstjänsterna. Detta har säkerställt kontinuiteten av serviceutvecklingen under alla omständigheter, säger Parpo.

Tills vidare ligger fokus i Egentliga Finland på utveckling av serviceinnehållet.  I planen för ordnande av servicen ingår avtal om hur utvecklingen ska ske tematiskt och om mål och åtgärder.   För närvarande pågår ingen förvaltningsmässig beredning med sikte på grundade av sådana välfärdsområden som regeringen under statsminister Marin framkastat.

Strävan är att ingå allt tätare samarbete mellan primärhälsovården, socialväsendet och den specialiserade sjukvården. Också samarbetet mellan övriga aktörer inom den offentliga sektorn, den privata sektorn och tredje sektorn beaktas i utvecklingsarbetet.

Fakta:

Antalet invånare i Egentliga Finland uppgår till drygt 480 000 personer. Social- och hälsovårdskostnaderna som finansieras med offentliga medel uppgår till 1,7 – 1,8 miljarder euro årligen. Antalet anställda inom den offentligt finansierade social- och hälsovården uppgår till drygt 20 000 personer.

Nyckelord: utvecling