Gå över till innehållet

aluevaltuusto

Beslut vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 14.12.2022

Ordföranden för välfärdsområdesfullmäktige byts ut och budgeten för Egentliga Finlands välfärdsområde för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023 – 25 godkändes. Det valdes medlemmar och ersättare till nämnderna som efterträder beredningsnämnderna och det gjordes personändringar i välfärdsområdesstyrelsen och sektionerna.

Välfärdsområdesfullmäktige för Egentliga Finlands välfärdsområde får en ny ordförande vid årsskiftet. Aki Lindén (SDP) efterträder Ari Korhonen (SDP) som har tagit hand om uppgiften sedan det första sammanträdet, vilket ägde rum den 2 mars. Även gällande välfärdområdesstyrelsen, nämnderna och sektionerna godkändes det åtskilliga personändringar.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten och ekonomiplanen för åren 2023 – 2025 och fastslog att ekonomidirektörens fullmakt att uppta långfristiga lån är 86,3 miljoner euro. Välfärdsområdets budgetförslag för år 2023 utvisar ett underskott på 98 581 300 euro.

Om ändringarna i finansieringslagarna realiseras skulle balanseringsbehovet i ekonomiplanen minska till cirka 62,5 miljoner euro. Underskottet ska täckas senast vid utgången av perioden för ekonomiplanen dvs. då året 2025 löper ut och kräver ett tydligt förändringsprogram för att det ska realiseras. Verksamhetskostnaderna i budgeten uppgår till 2 336,2 miljoner euro. Storleken av statsfinansieringen i budgeten uppgår till 1 931,7 miljoner euro och Egentliga Finlands andel av hela landets finansiering är 8,56 %.

Årsbidraget i budgeten utvisar ett underskott till ett belopp av 50,4 miljoner euro. Det bereds ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering, på basis av vilka man torde göra en justering i finansieringen under år 2023, när kommunernas bokslutsuppgifter för år 2002 har blivit färdiga. Det skulle vara möjligt att inskriva denna så kallad engångspott som en budgetändring för redovisningsåret 2023. Det är mycket sannolikt att det kommer att göras en korrigerad budget för år 2023. Eftersom lagen inte har fastställts, är det inte möjligt att inkludera engångspotten i den budget som nu godkändes. Diskrepansen mellan den övergående kostnadsbasen, välfärdsområdets finansiering och den förutspådda kostnadsutvecklingen försvårade utarbetandet av en ekonomiplan i balans.

I ekonomiplanen har det förutspåtts en sannolik korrigering i statsfinansieringen för att skapa balans i ekonomin. Utöver det förutsätter balansen under planeringsperioderna ett balanseringsprogram till ett belopp av 62,5 miljoner euro. I planen gällande hur programmet ska genomföras bereds det sätt, genom vilka den effekt som balansen förutsätter nås. I investeringsplanen som välfärdsområdesfullmäktige godkände ligger huvudvikten i investeringarna under år 2023 på investeringar som säkerställer att kontinuitet i servicen kan tryggas.

Till varje nämnd, nämnden för ÅUCS/sjukhustjänster, nämnden för social- och hälsotjänster, nämnden för tjänster för äldre samt till räddningsnämnden, valde välfärdsområdesfullmäktige 13 medlemmar, ersättare samt ordförande. Det utnämndes medlemmar till de nya sektionerna i välfärdsområdesstyrelsen. Sektionen för organisering, personalsektionen och sektionen för främjande av välfärd och hälsa fick nio medlemmar, ersättare och ordförande. Till ordförande för koncernsektionen utnämndes Ari Korhonen som avgår från uppgiften som ordförande för välfärdsområdesfullmäktige vid årsskiftet.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände de preciseringar som har gjorts i förvaltningsstadgan. I beredningen av förvaltningsstadgan har man strävat efter en tydlig fördelning av uppgifter och befogenheter mellan organen och tjänsteinnehavarna. I den fortsatta beredningen av förvaltningsstadgan har det gjorts enstaka preciseringar bland annat i punkterna som berör utbetalningen av arvoden samt uppgifterna för resultatområdesdirektörer.

Det beslöts om andra ärenden i enlighet med förslaget.