Gå över till innehållet

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde 7.12.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 7.12.2022.

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att godkänna välfärdsområdets budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023 – 2025. Storleken av statsfinansieringen uppgår till 1 931,7 miljoner euro i budgeten. Årsbidraget i budgeten för år 2023 utvisar ett underskott till ett belopp av 50,4 miljoner euro. Det bereds ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering, på basis av vilka man torde göra en justering i finansieringen under år 2023, när kommunernas bokslutsuppgifter för år 2022 har blivit färdiga. Eftersom lagen inte har fastställts när budgeten utarbetats, är det inte möjligt att inkludera engångspotten i den budget som föreslås nu. Budgeten för år 2023 utvisar ett underskott till ett belopp av 98,6 miljoner euro. Välfärdsområdesstyrelsen behandlade budgeten 2023 och ekonomiplanen för åren 2023-2025 vid sitt sammanträde den 29 november och beslöt att sända den tillbaka för ny beredning. I budgetmaterialet har det beretts kompletterade resultatområdesvisa beskrivningar över verksamheten under budgetåret efter sammanträdet i slutet av november. Det kommer att utarbetas separata dispositionsplaner för resultatområdena efter att budgeten har godkänts. I budgeten har det även beskrivits centrala risker som riktas till budgetåret 2023 och sätt att hantera dem. Riskerna har granskats som risker för övertagandet, personalrisker, operativa risker, ekonomiska risker samt som beredskapsrisker. Eftersom det hänför sig betydande osäkerhetsfaktorer till det budgetförslag som nu har utarbetats både gällande finansieringen och även kostnaderna för verksamheten bereder man sig på att uppdatera budgeten när de ovannämnda uppgifterna har preciserats. Uppgifterna preciseras senast före 30.6.2023.

Den förvaltningsstadga för Egentliga Finlands välfärdsområde som har uppdaterats under hösten godkändes i välfärdsområdesstyrelsen och den remitteras välfärdsområdesfullmäktige för fortsatt beredning. Till sist har det i den fortsatta beredningen av förvaltningsstadgan gjorts enstaka preciseringar bland annat i punkterna som berör betalningen av arvoden samt uppgifterna för resultatområdesdirektörer.

Det gjordes fyra personändringar i revisionsnämndens sammansättning och en personändring i delegationen för framtid, forskning och kompetens. Det gjordes också personändringar angående ersättarna i välfärdsområdesstyrelsen samt i koncern- och lokalsektionen i välfärdsområdesstyrelsen.

Föredragningslistan för välfärdsområdesstyrelsen med bilagorna finns att läsa offentligt i sin helhet på adressen: Esityslistahaku (tweb.fi)

Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt förslaget.

Nyckelord: aluehallitus , välfärdsområdesfullmäktige