Gå över till innehållet

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdes styrelses möte tisdagen den 26.4.2022

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde sammanträdde 26.4.2022.

Styrelsen fattade ett principbeslut om att företagshälsovårdstjänsterna för personalen i Egentliga Finlands välfärdsområde från och med den 1.1.2023 ska produceras av Länsirannikon Työterveys. Ärendet behandlas i regionstyrelsen under den särskilda beredningen i juni.

Styrelsen inrättade fem tidsbundna integrationsdirektörstjänster för tiden 1.5–31.12.2022. Integrationsdirektörerna är föredragande för nämnderna (nationalspråksnämnden, nämnden för beredning av tjänster för barn och unga, nämnden för beredning av tjänster för personer i arbetsför ålder, nämnden för tjänster för äldre, nämnden för beredning av räddningsväsendets tjänster) och deltar i beredningen av välfärdsområdet.

Dessutom delgavs styrelsen utkastet över den nuvarande personalorganisationen. Avsikten är att stärka personalorganisationen i styrelsen senast den 13 maj.

Mötets föredragningslista finns till påseende på adressen: Sökning av föredragningslista (tweb.fi)

Styrelsen sammanträder följande gång den 03.5.2022 och föredragningslistan publiceras i webbtjänsten: Mötesprotokollen publiceras på samma adress efter undertecknandet.

Nyckelord: aluehallitus , regionfullmäktige