Gå över till innehållet

Välfärdsområdets administration

Välfärdsområdets verksamhet leds övergripande oberoende av hur välfärdsområdet har organiserat skötseln av sina lagstadgade uppgifter.

Ledningen av ett välfärdsområde delas in i den politiska och den professionella ledningen. Den politiska ledningen ska sätta strategiska mål och dra upp riktlinjer som styr beslutfattandet.

Den professionella ledningen leder organisationen som bereder ärenden för den politiska ledningen och verkställer dess beslut.

Välfärdsområdesfullmäktige, som valts genom val, ansvarar för ekonomin och verksamheten samt utövar välfärdsområdets högsta beslutanderätt.

Välfärdsområdesstrategin är ett viktigt styrmedel för välfärdsområdesfullmäktige i den långsiktiga ledningen och styrningen av välfärdsområdets verksamhet.

Välfärdsområdesfullmäktige

Välfärdsområdesfullmäktiges första möte var på onsdagen den 2 mars 2022. Vid det första mötet fullmäktige konstituerade sig och välfärdsområdesstyrelsen utsattes. Mandattid för de första fullmäktigeledamöterna och deras ersättare är 1.3.2022–31.5.2025. Tidtabellen för välfärdsområdetsfullmäktiges sammanträden för 2022.

Välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsens första möte var på tisdagen 8 mars 2022. Välfärdsområdesstyrelsen håller möten på tisdagar.

 

Välfärdsområdets personalorganisation 05/2022

Välfärdsområdesval 2022

Välfärdsområdesval ordnades för första gången i Finlands historia den 24.1.2022. I valet utsåg vi 79 medlemmar till välfärdsområdesfullmäktige. Fullmäktige fattar beslut som gäller tjänster som vi alla använder och behöver: Hurdana tjänster kommer vi i framtiden i Egentliga Finland att ha tillgång till inom social- och hälsovården och räddningsväsendet, vem producerar tjänsterna och hur snabbt?

Nyckelord: hyvinvointialuestrategia , hyvinvointialuestrategia