Gå över till innehållet

Utvecklingsprojekt

Strukturreformen (t.om. 31.12.2021) och programmet Framtidens social- och hälsocentral (t.om. 31.12.2023) är de huvudsakliga delprojekten inom helhetsprojektet och de innehåller många olika innehållsmässiga och funktionella utvecklingsmål.

I Egentliga Finland pågår dessutom många andra utvecklingsprojekt inom ramen för social- och hälsovårdsreformen och för dessa ansvarar kommunerna och tredje sektorn.

Organiseringsplanen för social- och hälsovården i Egentliga Finland

Utvecklingsarbetet för social- och hälsovårdstjänsterna som överskrider organisationsgränserna baserar sig på den organiseringsplan som kommunerna och samkommunerna godkände för social- och hälsovården i Egentliga Finland år 2019. Beslut har fattats att planens giltighetstid förlängdes till utgången av år 2021.

Organiseringsplanen utgår från fem principer:

 • Kunden går före organisationen
 • Tillgång till service i rätt tid garanteras
 • Förebyggande tjänster och basservice som är effektiva och kostnadseffektiva förstärks
 • Servicen reformeras med beaktande av digitaliseringen
 • Pengarna ska räcka till

Målsättningen är att medborgarna garanteras fungerande och jämlik service av hög kvalitet som grundar sig på det verkliga servicebehovet. Samtidigt tas inverkan på kunderna och på utgifterna samt på kundernas språkliga rättigheter i betraktande.

För att nå denna målsättning behövs allt tätare samarbete mellan primärhälsovården, socialväsendet och den specialiserade sjukvården.   Dessutom beaktas i utvecklingsarbetet samarbetet mellan aktörer inom den övriga offentliga sektorn, den privata sektorn och tredje sektorn.

Bilaga:

Egentliga Finlands regionala välfärdsberättelse är en beskrivning av tillståndet hos befolkningen gällande välfärden, om centrala styrkor samt om faktorer som påverkade hälsan och välfärden år 2021. Välfärdsberättelsen har publicerats 20.5.2022 för fjärde gången. Berättelsen finns att läsa på svenska  .

Temagrupper och ansvariga föredragande

Tematiska arbetsgrupper har sammanställts för den innehållsmässiga beredningen.  Arbetsgrupperna styr det praktiska utvecklingsarbetet inom respektive områden:

 • Främjande av välbefinnande och hälsa
 • Somatiska hälsotjänster (inkl. akuttjänster)
 • Tjänster inom den orala hälsan
 • Rehabiliterings-, vård- och omsorgstjänster för äldre
 • Tjänster för barn, ungdomar och familjer
 • Mentalvårds- och missbrukartjänster, sociala tjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • Informationsledning
 • Elektroniska tjänster
 • Reform av kund- och patientsystem

Varje utvecklingsteam har en utsedd ansvarigföredragande som leder den tematiska arbetsgruppen.  Ansvarigföredragandena håller möte var tredje vecka, varvid det aktuella tidsmässiga läget uppdateras för varje tematisk helhet.

Informationen om var man ligger i beredningen distribueras av en grupp regionala informatörer för social- och hälsovårdsreformen som håller möten regelbundet.  I denna grupp finns det representanter för kommunerna, sjukvårdsdistriktet och organisationsfältet, under hösten 2021 kompletterades gruppen med representanter från räddningsväsendet och specialvårdsdistrikten.

Representanterna förmedlar informationen om aktuella ämnen via sina respektive informationskanaler.

I Egentliga Finland finns det hundratals experter inom social- och hälsovården som deltar i det praktiska utvecklingsarbetet.