Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Utvecklingsprogrammet för socialservice för personer i arbetsför ålder

Utvecklingsprogrammet för socialservice för personer i arbetsför ålder inleddes i januari 2022. Utvecklingsprojektet är uppdelat i tre delar:

Fastställande av en servicehelhet inom socialservicen för personer i arbetsför ålder
Sektorsövergripande arbete vid en social- och hälsocentral
Främjande av strukturellt socialarbete och kunskapsbaserad utveckling av socialarbetet
Målet med utvecklingen är i synnerhet att beskriva servicekedjorna och servicehelheterna för de klienter som behöver sektorsövergripande service. För att uppnå målet arbetar en arbetsgrupp, som tillsatts separat för att utföra beskrivningen, med att beskriva segmenteringar av klienter, definitionskort för socialservicen, multiprofessionella arbetsgrupper och sektorsövergripande tjänster. I projektdelen fokuserar man bland annat på att beskriva vilka socialtjänster för personer i arbetsför ålder som även i fortsättningen ska vara närtjänster, vilka tjänster vi kan erbjuda regionalt och vilka tjänster vi kan centralisera. Även teman såsom utnyttjande av digitala tjänster, att hitta och sprida goda verksamhetsmodeller för arbete på fältet och socialarbetet i samhället, samt för servicehelheter och de olika etapperna för tjänster för klienter som behöver särskilt stöd, ingår.

I framtiden kommer socialvårdspersonalen, vid sidan av hälso- och sjukvårdspersonalen, att arbeta vid social- och hälsocentralen. Sex socialarbetare pilottestar helheten vid befintliga hälsocentraler som erbjuder klienthandledning. Inom vuxensocialarbetet, handikappservicen samt mentalvårds- och missbrukartjänsterna finns det klienter vars servicebehov och helhetssituation är särskilt utmanande. I dessa situationer behövs sektorsövergripande samarbete för att kartlägga klientens helhetssituation och samordna tjänsterna. Genom pilotprojektet fastställer och beskriver man deltagarna, rollerna och uppgifterna i och målen för social- och hälsocentralens sektorsövergripande team för personer i arbetsför ålder och man pilottestar teamets verksamhet. Dessutom fastställs den egna kontaktpersonens roll i det sektorsövergripande samarbetet enligt socialvårdslagen. Målet är att utforma en verksamhetsmodell som stärker serviceintegrationen och som stöder lösningen av situationer för klienter som befinner sig i en särskilt utmanande ställning, att skapa modeller för samarbetet mellan välfärdsområdet, kommunerna och FPA och andra aktörer, samt att främja samordningen av rehabiliteringstjänsterna.

Livssituationen och utmaningarna för personer i arbetsför ålder som besöker socialservicen är ofta komplicerade ur ett samhälleligt perspektiv. För att lösa dem behövs det praxis som baserar sig på forskningsrön samt sektorsövergripande samarbete och informationsproduktion. Med hjälp av projektet främjar man spridningen av effektiv verksamhetspraxis och utvärderingen av den i området. I Egentliga Finland använder man den modell för social rapportering som skapats av Egentliga Finlands kompetenscentrum inom det sociala området. Målet är att främja ibruktagandet av modellen så att resultaten av den sociala rapporteringen i fortsättningen används som en del av utvecklingen av tjänsterna och beslutsfattandet. Forsknings-, utvecklings- och innovationsstrukturen inom socialvården består för närvarande av delar, även om socialvården som profession förutsätter en aktiv roll i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Målet med projektet är att planera den framtida forsknings-, utvecklings- och innovationsstrukturen (FUI) inom socialvården i samarbete med andra utvecklingsprogram.