Gå över till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande

Utlåtandet har sammanställts 1.3.2021.

I detta tillgänglighetsutlåtande berättas hur lagen efterföljs på webbplatsen vshyvinvointialue.fi gällande tillhandahållande av digitala tjänster, vilka bristerna i webbplatsens tillgänglighet är och hur du kan ge oss respons om tillgängligheten.

Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Vi har bedömt tillgängligheten själva.

Tillgängligheten av webbplatsen vshyvinvointialue.fi

Uppfyller kriterierna för tillgänglighet delvis (WCAG nivå 2.1, A- och AA).

  • En del visuella element saknar textmotsvarighet som skulle berätta vad figuren eller det grafiska elementet föreställer.  (WCAG 1.1.1)
  • Rubriknivåerna framskrider inte konsekutivt på alla sidor.  (WCAG 1.3.1)
  • Benämningen av vissa länkar är inte tillräckligt beskrivande och en del bildlänkar saknar textmotsvarighet.  (WCAG 1.1.1 och 2.4.4)
  • Texten är inte till alla delar skriven på lättläst språk och framstår ställvis som svårläst.  (WCAG 3.1.5)
  • En del av länkarna på webbplatsen öppnar ett nytt fönster utan att detta påtalas i samband med länken.  (WCAG 3.2.1)

Tillgänglighetsbrister i PDF-filer

  • Filerna kan innehålla visuella element och diagram som saknar alternativa texter. (WCAG 1.1.1)
  • Det kan finnas brister i utformningen som kan försvåra användningen av skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker som inte märkts ut på rubriknivå. (WCAG 1.3.1)
  • I tabellstrukturerna finns brister som försvårar användningen av skärmläsare. Tabeller har använts för att arrangera texten, kolumnrubriker saknas i koden eller likartade uppgifter har fördelats mellan flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna kan innehålla fotnoter som inte har länkats till texten och som därför är svåra att tolka med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
  • Det kan finnas brister i filernas metadata, till exempel rubriker (titel) som saknas eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter.

Länkar som styr användaren ut från webbplatsen kan innehålla digitala tjänster eller en annan webbplats, vilka är på vederbörande tjänsteleverantörs ansvar.  Detta gäller också tillgängligheten som ska finnas beskriven i respektive tillgänglighetsutlåtande.

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra tillgängligheten för webbtjänsten vshyvinvointialue.fi. Meddela oss gärna om du upptäcker problem som inte beskrivs i detta utlåtande.  Vi ska göra vårt bästa för att rätta till bristerna.  Vi svarar omgående.  Den lagstadgade svarstiden är högst 14 dygn.

Vi välkomnar din respons på e-postadressen: info@vssote.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om svaret från den som ansvarar för tjänsten inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du anmäla detta till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets i Södra Finland webbplats finns noggranna anvisningar för hur besvär anförs och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
tfn. 0295 016 000 (växel)

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) på finska