Gå över till innehållet

Utvecklingsarbetet på samarbetsområdesnivå

Pilotprojekt:  västkustens kunskaps- och stödcenter (OT) för barn och unga

I pilotprojektet skapas ett multiprofessionellt kunskaps- och stödcenter som arbetar i form av ett nätverk.  Enheten befinner sig i västkusten och erbjuder för barn, unga och familjer kraftigt nätverksstöd och hjälp i särskilt krävande situationer.  Detta sker i samråd med primär­- och specialvården. OT står för osaamis- ja tuki(keskus), d.v.s. kunskaps- och stöd(center).

Den främsta funktionen för pilotprojektet kring OT-stödcentret är att grunda en barnskyddsenhet för vård utom hemmet och för gemensamma psykiatriska klienter.  Dessutom vill man utveckla servicen inom den krävande öppna vården, bl.a. genom att grunda kunskapsteam i landskapen.

OT-stödcentret utgör såväl nationellt som regionalt en ny entitet som ska integreras i servicestrukturen för barn, unga och familjer.  Den kombinerade enheten har såsom mål att integrera service och kunnande på specialnivå så att de motsvarar klienternas komplexa behov och bildar en helhet av god kvalitet och effekt.   Målet för krävande öppenvårdstjänster är att erbjuda specialkunnande och stöd för klienterna av aktörer som verkar på specialnivå och på primärnivå.

Utgångspunkten för servicemodellerna och utformningen av servicen är utvecklingsarbete som bygger på kunskap.   Projektet OT-stödcenter utnyttjar evidensbaserade metoder vad gäller planering och pilotering av olika verksamhetsmodeller.

Pilotprojektet västkustens OT-stödcenter erbjuder också professionella aktörer konsultationsmöjligheter i särskilt krävande situationer.  Expertnätverk, forskning och utveckling möjliggör inlärning och förankring av tjänster för barn, unga och familjer.

Pilotprojektet drivs i landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten och administreras av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Västkustens OT-center är ett av fem centra under beredning och utgör en del av det nationella kunskaps- och stödnätverket som koordineras av SHM.  Projektet samarbetar tätt med utvecklingsprojekten för OT-stödcentra i Kuopio och Uleåborg.

Till utvecklingsarbetet hör tät kontakt med olika forsknings och utvecklingsprojekt som inhämtar information om målgrupperna, servicen och olika sociala fenomen.  Samarbete pågår bl.a. med LANUPS-projektet kring gemensamma klienter inom barnskydd och ungdomspsykiatri, där Åbo universitet ingått forskningspartnerskap med Östra Finlands universitet.  LANUPS kommer från lastensuojelu ja nuorisopsykiatria (barnskydd och ungdomspsykiatri).


Kontaktuppgifter

Tuija Eskelinen
Projektchef, Egentliga Finlands sjukhusdistrikt
tuija.eskelinen@tyks.fi
Tfn. 050 4401 561

Team:
Saara Aho, Projektkoordinator, Egentliga Finlands sjukhusdistrikt
Mikko Hulkkonen, ansvarig beredare i frågor om LAPE-servicen 
Anniina Kaittila, specialforskare, Åbo universitet

Nyckelord: barn och unga , stödcenter , kunskapscenter