Gå över till innehållet

Strukturreformen

Modell för servicekedjor och helheter

Inom ramen för projektet utvecklas Egentliga Finlands social- och hälsovårdssystem på ett holistiskt sätt.  Genom att förenhetliga servicestrukturen och användningen av resurser säkerställs tillgången på tjänster som har hög kvalitet, är jämlika och grundar sig på verkligt behov för invånarna i Egentliga Finland.

Servicestrukturerna omformas så att tyngdpunkten för social- och hälsovården förskjuts mot primärvårdstjänsterna och tidigt förebyggande av problem.

Avsikten är att öka insikten om olika aktörers insatser på ett så brett fält som möjligt och att ta i bruk god praxis. Genom att kombinera olika experters kunnande genereras nya idéer, strukturer förenklas och flaskhalsar i produktionsprocesserna elimineras.

Genom gott samarbete möjliggörs stor spridning av bästa praxis och tillvägagångssätt inom primärvården.  Fokus kommer att ligga särskilt på tjänster för barn och ungdomar som är i behov av flerprofessionellt stöd, på mental- och rusvårdstjänsterna inom primärvården och på akuttjänsterna för seniorer.  Planeringsarbetet tar också befolkningsmängden och ‑åldersstrukturen i betraktande.

Projektet sammanlänkas med många andra delprojekt inom Strukturreformprogrammet och programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Kontaktuppgifter:

Susanna Levoranta-Nyman
Projektchef (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)
Tfn. 050 511 1734

Petri Kaipiainen
projektkoordinator
St. Karins hälsovårdscentral

Arbetsgrupper:

PKPK allmän (allmänna ärenden gällande gränsytor inom servicesystemet): Pirjo Mustonen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Niina Koivuviita (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Mari Naaralainen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Heikki Laurila (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Jaana Pekkola (Perusturvakuntayhtymä Akseli), Katri Pernaa (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Pekka Porela (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Matti Seppänen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Suvi Vainiomäki (Åbo).

PKPK LAPE (Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster):  Linnea Karlsson (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Wiveka Kauppila (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt) och Minna Aaltonen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Minna Aromaa (Åbo), Marika Lehtinen (Nystad och samarbetsområdet U-sote), Anni Lintula (Loimaa), Tuija Eskelinen (centralpilotprojektet för kompetens- och stödcentra (OT), Mia Oksa (sjukvårdsdistrikt).

PKPK Mental hälsa och substansmissbruk: Katja Ristilehto (Nådendal), Kristian Kallio (Nådendal), Kaisa Luntamo (Åbo), Monika Meimer (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt), Marita Päivärinne (Salo), edustaja (St. Karins).

PKPK seniorer: Taru Falenius (Åbo), Timo Iirola (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Akutvård), Kirsi Kiviniemi (Åbo), Salla Lidegren (Salo), Maria Nuotio (Åbo universitet), Sari Rantanen (Pöytis), Sirpa Rantanen (Åucs Akuten), Laura Viikari (Åbo)

Nyckelord: servicestrukturer , servicekedjor