Gå över till innehållet

Befrämjande av välfärd och hälsa

Minskad konsumtion av rusmedel

En minskning av användningen av rusmedel är ett centralt mål då det gäller att befrämja befolkningens välbefinnande och hälsa.  Underarbetsgruppen för preventiv rusmedelsvård i Egentliga Finland ansvarar för utvecklingsarbetet i samarbete med primärvårdsenheten vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Rusmedelsfostran av hög kvalitet för barn och ungdomar

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland genomförde en enkät år 2019 som gällde rusmedelsfostran och skolornas verksamhetsformer i frågan om rusmedel.  Enkäten besvarades av regionens skolor och läroanstalter och på basis av resultaten utgavs en guide till stöd för rusmedels- och penningspelsfostran.  Målsättningen är att förenhetliga praxisen inom rusmedelsfostran i Egentliga Finland och att garantera att preventivt rusmedelsarbete av hög kvalitet förverkligas för barnen och ungdomarna inom alla skol- och läroverkssamfund.

Bilagor:

Utredning om förverkligande av rusmedelsfostran inom läroverken (på finska), pdf
Guide för rusmedels- och penningspelsfostran i läroverken (på finska), pdf

Seniorbefolkningens alkoholskador ökar inte

Målsättningen är att utvidga innehållet i kundrådgivningen på webbplatsen KomPAssi så att innehållet också omfattar egenbedömning och information om vilka tjänster som det förebyggande rusmedelsarbetet erbjuder.  Kommunerna i Egentliga Finland har deltagit i en enkät om praxisen kring det förebyggande rusmedelsarbetet för seniorer.

Pakka-tillvägagångssättet för preventivt rusmedelsarbete ska bli landskapsomfattande

Pakka är namnet på en modell för hur man ska gå till väga inom det preventiva rusmedelsarbetet för att påverka efterfrågan och tillgången på åldersbegränsade rusmedel och penningspel genom flerprofessionellt samarbete. Metoderna i Pakka-modellen går bl.a. ut på inköpstester och enkäter kring gällande rusmedelskonsumtion.  Målsättningen för arbetsgruppen som jobbar med Pakka-modellen är att sprida modellen till hela landskapet och att stöda och uppmuntra kommunerna att ta modellen i bruk.

Tidig intervention mot rusmedelsanvändning bland minderåriga

Hörnstenen för det preventiva rusmedelsarbetet är tidig intervention mot rusmedelsanvändning bland  minderåriga. Underarbetsgruppen för förebyggande rusmedelsarbete i Egentliga Finland har uppställt som mål att identifiera rusmedelsproblem hos unga, att ingripa tidigt mot rusmedelsproblemen genom mångprofessionellt samarbete och att stöda den unga personen och hens familj med låg tröskel.  Servicekedjan för tidigt ingripande har beskrivits på allmänt plan.

År 2021 genomfördes en enkät där man insamlade erfarenheter av god praxis och vidtagna tillvägagångssätt i kommunerna i Egentliga Finland i syfte att ingripa i fall där minderåriga experimenterar med användningen av rusmedel eller använder sådana.  Rapporten färdigställs under våren 2021.

Kontaktperson: ​ Planerare Niina Jalo Åbo stad niina.jalo@turku.fi

Rusmedel och penningspel tas rutinmässigt på tal inom alla social- och hälsovårdsenheter

I syfte att stimulera att rusmedel och hasardspel tas upp hölls år 2019 ett seminarium för att befrämja att penning- och digispelande förs på tal samt ett seminarium år 2020 rubricerat Rusmedel och funktionella beroenden.   Målet på sikt är att utveckla en strukturerad anteckningspraxis i patient- och klientdatasystemen för att dessa ämnen tas upp.  Frågan har kopplingar till ibruktagandet av ett gemensamt datasystem för hela landskapet.  Att föra dessa frågor på tal och att registerna detta ingår också bland målen för den regionala arbetsgruppen för livsstilshandledning.

Kontaktperson: ​ Projektchef Linda Dalbom, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt linda.dalbom@tyks.fi 

Strukturutveckling

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland koordinerar nätverksverksamheten för det preventiva rusmedelsarbete som utförs inom 27 kommuner i Egentliga Finland.   Den gemensamma målsättningen för nätverket är att utveckla strukturerna för kommunernas preventiva rusmedelsarbete.  I enlighet med lagen och verksamhetsprogrammet bör kommunerna ha ett organ som ansvarar för det preventiva rusmedelsarbetet, en arbetsgrupp och ett verksamhetsprogram som styr det praktiska arbetet samt en kontaktperson eller koordinator för det preventiva rusmedelsarbetet.

Kontaktperson: ​ Överinspektör Anne Tuuli, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland anne.taulu@avi.fi

Nyckelord: hyte , rusmedel , rusmedelstjänster , välfärd och hälsa