Gå över till innehållet

Välfärdsområde

Välfärdsområdena inleder sitt arbete 1.1.2023 och samtidigt övergår organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.  Samma gäller för oss här i Egentliga Finland. Vårt välfärdsområde är, av alla välfärdsområden i Finland, det tredje största vad gäller invånarantal och det näststörsta vad gäller anställda.

Varför reform?

Social- och hälsovårdsreformen och reformen inom räddningsväsendet förbättrar medborgarnas basservice.  Välfärdsområdena inleder sitt arbete 1.1.2023 och samtidigt övergår organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.

Vår befolkning åldras och behovet av olika tjänster ökar.  Samtidigt sjunker nativiteten.  Välfärdsområdena ska svara på de pågående samhälleliga förändringarna och garantera alla jämlik tillgång på tjänster.

Tyngdpunkten ska förskjutas i riktning mot basservicen och till förmån för allt tidigare intervention i avsikt att förebygga problem.  Det är viktigt att var och en får hjälp så tidigt som möjligt – annars växer ett litet besvär till ett stort besvär. Målsättningen är att du kunde komma på mottagningen till en yrkeskunnig person inom hälsovården inom sju dygn räknat från den tidpunkt då vårdbehovet bedömts.

När problemlösningen kommer i gång i god tid, får du vård i tid, behovet av specialsjukvård minskar och kostnaderna minskar.

Från och med januari 2023 ansvarar välfärdsområdena bl.a. för dessa offentliga tjänster:

 • Primärhälsovården, t.ex. mottagningarna vid hälsostationerna och vårdavdelningarna
 • Specialsjukvården, t.ex. de olika sjukhus som sorterar under Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS)
 • Akutvården, bl.a. ambulanstjänsterna
 • Brand- och räddningsväsendet
 • Munhälsovården
 • Mental- och missbrukstjänsterna
 • Mödra- och barnrådgivningen
 • Socialt arbete bland vuxna
 • Barnskyddet, t.ex. Egentliga Finlands barnskyddsgruppen
 • Handikappservicen
 • Boendetjänsterna för äldre
 • Hemvården
 • Rehabiliteringen

Räddningsväsendet reformeras

Inom välfärdsområdena utgör räddningsväsendet ett separat men parallellt verksamhetsområde. Reformen medför starkare statsstyrning av räddningsväsendet.  Inrikesministeriet kommer att styra och övervaka också framöver räddningsväsendet och tillgången på dess tjänster.

Egentliga Finlands välfärdsområde

 • Befolkning år 2021 sammanlagt ca 490 000 invånare
 • Cirka 23 000 arbetstagare
 • Särdrag i vårt välfärdsområde: tvåspråkighet, universitetsanknytning och mångfald. Kommunstrukturen är mångsidig, det finns 27 kommuner i vårt område, vilket för sin del gör servicesystemet splittrat.
 • Vi genomför reformen i samarbete med alla aktörer i Egentliga Finland.
 • Egentliga Finlands regionala välfärdsberättelse 2021 pdf

Egentliga Finlands välfärdsområde:

Välfärdsområdena i Finland

 • Välfärdsområdet är en från kommunerna och staten separat offentligrättslig sammanslutning med regionalt självstyre.  Välfärdsområdet inklusive dess dottersamfund utgör en välfärdsområdeskoncern.
 • I Finland finns sammanlagt 21 välfärdsområden som ansvarar för organiseringen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet.
 • HUS-sammanslutningen har ansvaret för att ordna de funktioner inom specialsjukvården som omnämns skilt i lagen eller som man kommer överens om i  avtalet om ordnandet av dessa tjänster. Dessutom ansvarar Helsingfors stad för organiseringen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet inom sitt område.

Mera information på sidorna som gäller social- och hälsovårdsreformen

Nationellt material:

Välfärdsområdesval och välfärdsområdets förvaltning (pdf)

Reformen av social-, hälsovårds och räddningsväsendet (pdf)