Gå över till innehållet

Utveckling av klient- och servicehandledningen samt distanstjänsterna

Förenhetligande av klient- och patientdatasystem och utveckling av registreringspraxis (APRJ-konsolidering)

Inom socialsektorn och hälsovårdssektorn i Egentliga Finland används för närvarade över 40 olika kund-, klient- och patientdatasystem. Målet är ett mera enhetligt servicesystem för social- och hälsovården genom att förenhetliga både systemen som är i bruk och registreringspraxisen.

Genom att systemen förenhetligas blir det möjligt för primärvården, socialvården och specialsjukvården att betjäna särskilt kunder, klienter och patienter på ett enhetligt sätt.  Ett förenhetligande av systemen stöder också digitalisering av tjänsterna och en mer omfattande reform av social- och hälsovården.

APTJ kommer från asiakas- ja potilastietojärjestelmä (klient- och patientdatasystem). Arbetsgruppen rekommenderar en modell för förenhetligande av systemen i Egentliga Finland, där kommunerna och samkommunerna inom social- och hälsovårdsreformen övergår så snabbt som möjligt antingen till ett gemensamt systeme eller, alternativt, till ett klient/patientdatasystem för hälsovården och ett för socialvården.

En reform som bygger på existerande system blir betydligt mindre kostsamt än att bygga upp ett alldeles nytt datasystem.  Det valda alternativet ska också beakta den rätt strama tidtabellen och måste vara väl kontrollerbart ur risksynpunkt.

Konsolideringen förbereds under år 2021 och är en del av strukturreformprojektet.  Beslut om finansieringen från och med år 2022 fattas separat.  Målsättningen är att det mesta av systemförenhetligandet gjorts senast före år 2023.

Projektansvarig aktör är Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

 

Projektchef, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Projektteam: 2M-IT

Nyckelord: kunddatasystem , klientdatasystem , patientdatasystem , servicesystem