Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Användningen av metoderna Föra barnen på tal och Be om hjälp utbreder sig i Egentliga Finland

Distansutbildning kring metoden Föra barnen på tal ordnas i Egentliga Finland särskilt för professionella som arbetar med vuxna med mentala problem eller rusmedelproblematik. Målsättningen är att utbilda 100 nya metodanvändare under loppet av hösten 2021.  

Metoden Föra barnen på tal är ett redskap för utredning av situationer sådana de föreligger hos barn, något som hälso- och sjukvårdslagen förpliktigar till.  Metoden bygger på diskussion och vid behov på multiprofessionell konsultation vilka ska stöda barnets och den ungas välbefinnande och vardagsfunktionalitet.

– Metoden hjälper att bygga en gemensam förståelse mellan föräldrarna och/eller andra viktiga människor för barnet gällande vardagsfunktionen hemma, i förskoleutbildningen, skolan och fritidsmiljön med beaktande av barnets eller den ungas särskilda behov och livssituation, berättar projektledare Sami Luoto.

Metoden Föra barnen på tal baserar sig på vetenskapliga rön och den används av föreningen Mieli r.f.  som har upphovsrätten. I Uleåborg har man planerat och genomfört distansutbildning kring Föra barnen på tal-metoden. Uleåborg är mentor för planeringen och verkställandet av utbildningen inom Egentliga Finland.

Utbildning ger kompetens att använda metoden

Den elektroniska pilotversionen som används i Egentliga Finland utgör det autentiska sättet att förverkliga metoden, d.v.s. den används som det ursprungligen har varit avsett. Enligt metoden ska deltagarna före varje utbildning ha gjort vissa uppgifter som getts på förhand, dessutom finns exakta beskrivningar över undervisningsmaterialet och utbildningens struktur, på utbildningens längd och på utbildare.

För professionella inom förskoleutbildning och skolundervisning räcker utbildningen 12 timmar vilket inkluderar diskussion med föräldrarna enligt Föra barnen på tal-metoden samt bedömning.   För andra anställda inom detta serviceområde (t.ex. personal vid rådgivningarna, studentvården och social- och hälsovården) räcker utbildningen 18 timmar, vilket också inkluderar diskussion med föräldrarna enligt Föra barnen på tal-metoden samt bedömning.  De som genomfört 18-timmarsutbildningen kan fortsätta utbilda sig till utbildare i Föra barnen på tal-metoden.

Anmälningarna till utbildningen öppnar under sommaren 2021.

Frågorna i Be om hjälp-metoden inkluderas i pedagogiska diskussioner

Inom ramen för projektet utsprids också en särskild modell för hur bäst lyssna.  Metoden har utvecklats i Lundo och kallas Be om hjälp-metoden.  Enligt modellen förs frågor på tal som är gemensamma för förskoleutbildningen (diskussionerna om planen för småbarnsfostran, VASU), dagis (diskussionerna om utbildningsplanerna) och grundutbildningen (utbildningsutvärderingarna).  Frågorna ställs förmyndarna till alla barn årligen. Det väsentliga är att utbildningsprofessionella erbjuder förmyndaren ett tillfälle att diskutera och den professionella stannar upp för att verkligen lyssna.

Metoden kompletterar Be om hjälp-produktfamiljen och är helt i linje med Be om hjälp-knappen som är lätt att använda och nåbar. Metoden sprids och tas som bäst i bruk med god fart i kommunerna i Egentliga Finland.

Projektet hör till programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland och ett led i att utveckla tjänsterna för barn, unga och familjer.

Projekt relaterade till samma ämne:
Projektet Föra barnen på tal 

Nyckelord: barn och unga , tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus