Hyppää sisältöön

Sote-akatemia vastaa uudistuvan palvelujärjestelmän synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin

Turun yliopiston Sote-akatemia järjestää monialaista koulutusta tutkinto- ja täydennysopiskelijoille sekä koordinoi monitieteistä tutkimusta. Koulutuksen kehittämisen ja tieteidenvälisen yhteistyön lisäksi toiminnan tavoitteena on sote-palveluiden sekä kasvatus- ja opetuspalveluiden integraation ja kehittämistyön tukeminen.

Sote-akatemia on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen toiminta-alusta, joka aloitti toimintansa vuonna 2017 yliopiston silloisen rehtorin, Kalervo Väänäsen toimesta. Sote-akatemia perustettiin vastaamaan sote-uudistusvalmistelussa tunnistettuihin osaamistarpeisiin korkeakoulutuksessa – uudelleen järjestäytyneisiin, integroituneisiin palveluihin tarvitaan ajantasaisesti koulutettua henkilöstöä, joka tuntee palvelujärjestelmän toiminnan ja osaa työskennellä moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen eri ammattilaisten osaamista.

Koulutuksen lisäksi Sote-akatemia edistää ja koordinoi monitieteistä tutkimusta sekä koulutuksen perustaksi, että palvelujen kehittämisen tueksi. Sote-akatemia on ollut vuodesta 2018 alkaen mukana Varsinais-Suomen sote-valmistelutyöryhmissä, useissa kansallisissa ja alueellisissa koulutuksen kehittämis-, suunnittelu- ja arviointityöryhmissä sekä esimerkiksi lapsistrategian valmistelussa.

Sote-akatemian ydintavoitteita on tieteidenvälisen yhteistyön edistäminen sekä monialaisen koulutuksen ja osaamisen kehittäminen palvelujärjestelmän tarpeita kuunnellen.

– Toiminnassamme korostuu myös kasvatus- ja opetuspalveluiden integroiminen sote-palveluihin. Yhteistyön sujuvoituminen sote-palveluiden ja varhaiskasvatuksen sekä koulun välillä on välttämätöntä lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta, kertoo Sote-akatemian toimintaa johtava tutkimuspäällikkö Miia Tuominen.

Monialaista koulutusta tutkinto- ja täydennysopiskelijoille

Sote-akatemia tarjoaa sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintoja, jotka perehdyttävät opiskelijat palvelujärjestelmään, palveluiden yhdyspintoihin ja alojen ajankohtaisiin teemoihin eri tieteenalojen näkökulmista. Koulutusta kehitetään jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti, ja opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi jo työelämässä toimiville ammattilaisille.

– Suurin osa opinnoistamme on myös avoimen yliopiston tarjonnassa ja enenevissä määrin tuotetaan myös kaikille avoimia ja maksuttomia oppisisältöjä, tähdentää Sote-akatemian koulutuksesta vastaava päällikkö Jussi Lehtonen.

Sote-akatemia toimii tiiviissä yhteistyössä muiden korkeakoulujen, palveluntuottajien ja työelämätoimijoiden kanssa. Esimerkiksi lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevien ammattilaisten yhteistä osaamista vahvistamaan perustettu Osaamispuu.fi™-koulutusalusta suunniteltiin, toteutettiin ja ylläpidetään yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Mukana yhteistyössä ovat lisäksi alueiden ammattikorkeakoulut.

Tutkimusta ja verkostotyötä palvelujen kehittämisen tueksi

Sote-akatemia järjestää monitieteisiä tutkijafoorumeita ja -seminaareja, joiden tarkoituksena on tukea monitieteisten tutkimushankkeiden käynnistymistä ja toteutumista. Tutkijafoorumit ja -seminaarit mahdollistavat osallistujille verkostoitumisen, tiedonvaihdon tutkijoiden kesken, yhteistyökumppaneiden löytämisen sekä tulosten näkyvyyden ja levittämisen. Tällä hetkellä aktiivisena toimivat Palvelujärjestelmätutkijoiden foorumi ja Laituri-nimeä kantava monitieteinen jatkokoulutusseminaari lapsi- ja perhepalveluiden tutkijoille.

Foorumien lisäksi Sote-akatemia on mukana monissa tutkimus- ja verkostohankkeissa. Yksi tänä vuonna käynnistyvistä hankkeista on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama LASTU-hanke, jossa rakennetaan korkeakoulujen ja työelämätoimijoiden kanssa monialainen yhteistyöverkosto kattaen kaikki lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeät alat: sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusala. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alojen kouluttajien, opiskelijoiden, lasten parissa työskentelevien ja palvelujen kehittäjien yhteistä osaamista sekä parantaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia. Verkostossa kehitetään helposti saavutettavaa koulutussisältöä ja käynnistetään monitieteistä tutkimusta korkeakoulutuksen ja lasten palvelujen uudistumisen tueksi.

Asiasanat: sote-akatemia , tutkimus , täydennyskoulutus , koulutus