Hyppää sisältöön

Ap.ylilääkäri, Yleislääketieteen&kuntoutuksen os.

Nyt kuntoon ikääntyvän, monisairaan väestömme sairaalahoito.

Tule mukaan antamaan panoksesi. Nyt on mahdollisuus, käytetään se yhdessä.

Varsinais-Suomen entiset terveyskeskuksien osastot, kotisairaalat ja palliatiiviset palveluyksiköt siirtyivät hyvinvointialueella Tyks/sairaalapalveluiden tulosalueelle.

Uudessa Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden tulosryhmässä toimii lähes tuhat ammattilaista neljällä eri palvelualueella (läntinen, keskinen, itäinen ja palliatiivinen keskus). Tulosryhmässämme toimii 26 osastoa ja 11 kotisairaalaa Varsinais-Suomessa. Palliatiivinen keskus ohjaa koko alueella palliatiivista hoitoa osastoilla ja kotisairaaloissa.

Moniammatillisuus on työssämme keskeistä, jotta voidaan hyödyntää jokaisen ammattilaisen omaa erityisosaamista. Kuntoutuksen eri toimintamallit ovat käytössämme. Osastojen profilointi yleisosastoista sairausryhmäkohtaisiin osastoihin on alkanut (esim. infektio-, tules-, avh- ja palliatiivinen osasto).

Tule mukaan uudistamaan ja kehittämään kanssamme osasto- tai kotisairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden palvelupolkua niin, että kuntouttavat ja palliatiiviset hoitomenetelmät ovat osa kaikkien potilaiden hoitoa ja hoito koko maakunnassa yhdenvertaista.

Läntisellä palvelualueella on haettavana 1 apulaisylilääkärin virka (Raisio).

Itäisellä palvelualueella on haettavana 1 apulaisylilääkärin virka (Salo).

Apulaisylilääkäri toimii pääosin kliinisessä potilastyössä
-vastaa potilashoidosta, lääkehoidosta ja diagnostiikasta palveluyksikössään
-vastaa osaltaan yksikön potilasturvallisuudesta, käsittelee lääkäreitä koskevat haiprot ja asiakaspalautteet
-vastaa päivittäisen työn organisoimisesta osastolla
-suunnittelee, seuraa ja arvioi toimintaa, osallistuu toiminnan kehittämiseen, tekee yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa
-vastaa palveluyksikkönsä taloudesta, resurssien jaosta ja prosessien toimivuudesta ja sujuvuudesta yhteistoiminnassa osastonhoitajan kanssa
-osallistuu palvelualueensa lääkärihenkilöstön rekrytointiin
-sijaistaa palvelualueensa ylilääkäriä.

Apulaisylilääkäri toimii palvelualueen ylilääkärin alaisuudessa.

Eduksi katsotaan:
-kokemus kehittämisestä, kehittämis- ja koulutusmyönteisyys
-näyttöön/tietoon perustuva päätöksentekokyky
-kokemus asiakaslähtöisen prosessin johtamisesta ja kehittämisestä
-yhteistyötaidot moniammatillisessa työyhteisössä
-hyvät viestintätaidot.

Virkaan valittavalta odotetaan:
-sairaalapalveluiden ja palveluprosessin tuntemusta
-hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja
-kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä
-hyviä esiintymis- ja viestintätaitoja
-muutosvalmiutta ja aktiivista uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä
-kykyä johtaa tuloksellisesti tietoon perustuen
-valmiuksia johtaa oman vastuualueen osalta asiakaskokemuksen kehittämistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä sekä soveltuva johtamiskoulutus tai kokemusta alan johtamisesta ja kehittämisestä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Virat voidaan täyttää määräaikaisesti myös kelpoisuusehtoja täyttämättömällä hakijalla, jolla kuitenkin on oikeus toimia lääkärinä Suomessa.

Tehtävät ovat kokoaikaisia ja alkavat sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.