Hyppää sisältöön

Mistä on kysymys?

Varsinais-Suomessa on toteutettu alueen organisaatioiden yhteistä sote-palveluiden kehittämistä vapaaehtoisella alueellisella valmistelulla. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä sote-palvelujen tuotannossa laaja-alaisesti. Aluksi keskityttiin erityisesti palvelujen sisältöjen kehittämiseen. Nyt kun sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö on kansallisesti edennyt (lait hyväksyttiin 1.7.2021), maakunnassa on aloitettu erillinen hallinnon valmistelu. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) asetettiin 1.9.2021 ja sen jälkeen sille asetettiin myös poliittinen seurantaryhmä. (Avautuvat VSSHP:n sivuilla.)

Kehittämistä viedään eteenpäin sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamalla hankekokonaisuudella. Kokonaisuuden päähankkeet Rakenneuudistushanke sekä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma sitovat alleen joukon erilaisia sisällön ja toimintatapojen kehityskohteita.

Lisäksi Varsinais-Suomessa on käynnissä monia muita soten kehityshankkeita, joista vastaavat kunnat sekä kolmas sektori.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Sote-palvelujen organisaatiorajat ylittävä kehittäminen tukeutuu vuonna 2019 kuntien ja kuntayhtymien hyväksymään Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan, jonka  voimassaoloa on päätetty jatkaa vuoden 2021 loppuun asti. Seuraava järjestämissuunnitelman päivitys tehdään syksyllä 2021.

Järjestämissuunnitelmassa lähtökohtana on viisi periaatelinjausta:

 • Asiakas ennen organisaatiota
 • Varmistetaan oikea-aikainen palveluihin pääsy
 • Vahvistetaan ennaltaehkäiseviä ja peruspalveluja, jotka ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita
 • Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomioiden
 • Rahojen pitää riittää

Päämääränä on, että asukkaille varmistetaan laadukkaat ja yhdenvertaisesti toimivat palvelut, jotka perustuvat todelliseen palvelutarpeeseen. Samalla huomioidaan asiakas- ja kustannusvaikutukset ja asukkaiden kielelliset oikeudet.

Päämäärään pyritään tiivistämällä entisestään perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä. Kehittämistyössä huomioidaan lisäksi yhteistyö muiden julkisen sektorin, yksityissektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.         

Teemaryhmät ja vastuuvalmistelijat

Sisällölliseen valmisteluun on koottu teemakohtaisia työryhmiä, jotka ohjaavat oman alueensa käytännön kehittämistyötä:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Somaattiset terveyspalvelut (ml. akuuttipalvelut)
 • Suun terveydenhuollon palvelut
 • Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja hoivapalvelut
 • Lasten nuorten ja perheiden palvelut
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut
 • Tietojohtaminen
 • Sähköiset palvelut
 • Asiakas- ja potilasjärjestelmien uudistaminen

Kullekin kehittämiskokonaisuudelle on nimetty teemaryhmää vetävä vastuuvalmistelija. Vastuuvalmistelijat kokoontuvat kolmen viikon välein yhteispalaveriin, jossa käydään läpi kunkin kokonaisuuden etenemistilanne.

Tietoa valmistelun vaiheista välitetään alueellisessa sote-viestijöiden ryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmässä ovat edustettuina kunnat, sairaanhoitopiiri sekä järjestökenttä, jotka välittävät edelleen tietoa ajankohtaisista aiheista omissa kanavissaan.

Käytännön kehittämistyöhön osallistuu Varsinais-Suomessa satoja sote-alan ammattilaisia.

Rahoitus ja aikataulu

Sosiaali- ja terveysministeriö teki 29.6.2020 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sekä sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustuspäätökset.

Varsinais-Suomeen myönnettiin Turun kaupungille Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman mukaiseen kehittämishankkeeseen valtionavustusta 5 550 386 euroa.

Sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun myönnettiin Varsinais-Suomeen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille valtionavustusta 9 673 556 euroa. Päätöksessä rahoitus on myönnetty osa-alueittain seuraavasti:

 • Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio (osa-alue 1)
  • 1 982 500 euroa
 • Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen (osa-alue 2)
  • 2 500 000 euroa
 • Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla
  (osa-alue 3)

  • 4 935 056 euroa
 • Yhteistyöaluetasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen (osa-alue 4): Länsirannikon osaamis- ja tukikeskuksen (OT) pilotti
  • 256 000 euroa.

Rakenneuudistushankkeen valtionavustusprosentti on 80 % ja alueen organisaatioiden yhteinen omarahoitusosuus 20 %. Rakenneuudistushanketta toteutetaan päätöksen mukaan 31.12.2021 asti.

Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa Varsinais-Suomessa toteutetaan päätöksen mukaan 31.12.2022 asti. Ohjelman rahoitus on 100 % valtionavustukseen perustuvaa. Ohjelmaan on tulossa lisähakuja.

Valtionavustushankkeiden ohjaus

Kansallisten valtionavustushankkeiden valtionavustuksilla toteutetaan osa järjestämissuunnitelman kehittämishankkeista. Kunnissa ja kuntayhtymissä tehtyjen päätösten mukaisesti molempien hankkeiden virkamiesohjauksesta vastaa sote-johtajakokous täydennettynä sosiaalialan osaamiskeskuksen, perusterveydenhuollon yksikön sekä järjestöjen edustajilla.

Hankkeiden ohjausryhmän asiat käsitellään lähtökohtaisesti sote-johtajakokouksen yhteydessä ennen varsinaista kokousta. Tarvittaessa ohjausryhmä kutsutaan koolle myös muina ajankohtina.

Kuntajohtajakokous toimii sote-johtajakokouksen yläpuolella ja se vastaa kehittämistyön toimeenpanon kunnallisen päätöksenteon valmistelun ohjauksesta. Poliittinen ohjaus toteutuu kuntakokouksessa, jossa ovat edustettuna kaikista kunnista valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat. Kuntakokouksessa on lisäksi edustajat sairaanhoitopiiristä, erityishuoltopiiristä ja maakunnan liitosta.

Valmistelun viimesijainen ja juridisesti toimivaltainen ohjausvastuu on sote-palvelujen järjestämisvastuullisilla kunnilla ja kuntayhtymillä niin kauan, kun järjestämisvastuuta ei ole siirretty uudelle itsehallinnolliselle alueelliselle toimijalle.

Asiasanat: budjetti , järjestämissuunnitelma , rahoitus , valtionavustushankkeet