Hyppää sisältöön

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen

Lastensuojelun kehittäminen

Lastensuojelun kehittämistyössä jatketaan STM:n rahoittaman ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoiman Länsi-Suomen monialaisten lastensuojelun kehittämishankkeen (TOP) teemoja ja tuotetaan tietoa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tilanteesta hyvinvointialuevalmistelun tueksi. Lastensuojelun kehittämisen lisäksi kehittämistyö sisältää muun lapsiperhesosiaalityön eli sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperhesosiaalityön kehittämistä.

Lastensuojelun kehittäminen jakautuu kolmeen työpakettiin:

1)      Yhdenmukaiset toimintatavat ja tuen yhdenmukainen saatavuus lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä hyvinvointialueella

2)      Monialaiset työskentelymallit hyvinvointialueella ja yhteistyö sivistyspalveluiden kanssa

3)      Systeemisen toimintamallin koulutus, tuki ja käytäntösuositus hyvinvointialueella

Ensimmäinen työpaketti tuottaa tietoa hyvinvointialuevalmistelun tueksi ja pyrkii mallintamaan lapsiperheiden sosiaalipalvelut hyvinvointialueelle siten, että asiakkaat saavat asuinpaikasta riippumatta yhdenmukaista ja laadukasta palvelua.

Palveluja on tuotettu kunnissa eri tavoin ja resurssein, ja lapsiperheiden sosiaalityön järjestämisen tavat eroavat kunnittain. Kehittämistyön tavoitteena on toimintojen tasalaatuisuuden lisäksi turvata hyvien käytänteiden säilyminen ja leviäminen hyvinvointialueella.

Toinen työpaketti keskittyy lapsiperhesosiaalityön ja erityisesti sivistyspalveluiden yhdyspintojen kehittämiseen. Työpaketissa kehitetään koulussa käytössä olevia monialaisia toimintamalleja; esim. sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeen liittyvää Sisukas-mallia ja varhaiskasvatukseen kohdennettua Pikku-Sisukasta. Työpaketti nivoutuu tiivisti yhteen lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluiden kehittämisen kokonaisuuteen.

Kolmas työpaketti liittyy systeemisen toimintamallin käyttöönoton tukeen. Varsinais-Suomen kunnat ovat lapsiperheiden sosiaalityössä ottaneet lähes poikkeuksetta käyttöön systeemisen toimintamallin, mutta koulutus, työskentelyn rakenteet ja toimintatavat eroavat kuntakohtaisesti.

Mallin yhtenäisen käyttöönoton ja juurruttamisen turvaamiseksi hankkeessa jatkokehitetään mallin verkkokoulutusrakenteita, laaditaan alueelle käytäntösuositus systeemisen lastensuojelun yhtenäisistä toimenpiteistä sekä tuetaan systeemisen työotteen käyttöönottoa.

Yhdessä sosiaalihuollon kehittämisohjelman kanssa jatketaan myös sosiaalityön mentorimallin jatkokehittämistä. Tavoitteena on luoda verkkokoulutusrakenteet ja mentorien tuen malli hyvinvointialueelle.

 

Lisätiedot:
projektipäällikkö Johanna Lehtola
johanna.lehtola@turku.fi
Puh. 040 6240863

Reetta Lindfors
Kehittäjäsosiaalityöntekijä
puh. 050 340 4872
reetta.lindfors@salo.fi

Leena Rantala
Kehittäjäsosiaalityöntekijä
leena.rantala@kaarina.fi