Hyppää sisältöön

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon suuri haaste on painotus raskaisiin ja kalliisiin erikoissairaanhoidon palveluihin ja laitospalveluihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaisessa palvelujärjestelmäarvion Varsinais-Suomen raportissa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestelmä näyttäytyi erikoissairaanhoitopainotteisena, pirstaleisena ja koordinoimattomana. Palvelujen tehottomuutta ja korkeita kustannuksia selittää osaltaan se, että erityisesti perus- ja erityistason palvelujen välillä ei ollut palveluprosesseja. Yhteistyön tiivistäminen mahdollistaa osaamisen jakamisen ja toiminnan kehittämisen aikaisempaa paremmin. Perustason ja erityistason palvelujen integraation haasteina ovat riittämättömät ja toimimattomat konsultaatiorakenteet ja palveluketjut sekä henkilöstön osaamisvajeet.

Hankkeen ensimmäisessä osassa aloitettiin kognitiivisen lyhytterapian menetelmäkoulutus, joka on suunnattu erityisesti yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuollon henkilöstölle. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa uskallusta kohdata ja hoitaa nuorten lieviä ja keskivaikeita mielenterveyden ongelmia. Perus- ja erityistason yhteistyön lisäämiseksi ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä menetelmien implementaation tueksi on palkattu moniammatillinen Tyks Varhain -tiimi.

Hankkeen toisessa osassa jatketaan aloitettuja toimenpiteitä. Menetelmäkoulutuksia ja menetelmien implementaatiota laajennetaan lasten kanssa työskenteleviin vuosien 2022 ja 2023 aikana ottamalla käyttöön näyttöön perustuvia menetelmiä. Tämä toteutetaan yhteistyössä yliopistosairaalan kanssa ja työskentely kuvataan yliopistosairaalan hankesuunnitelmassa. Menetelmien käyttöönoton ja juurruttamisen tueksi on palkattu menetelmäkoordinaattoreita. Toimenpiteet toteutetaan noudattaen keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) säännöstä alueellisen kokonaisuuden suunnittelusta ja yhteensovittamisesta.

 

Yhteystiedot:
Tiina Louhi
Projektipäällikkö, TtM
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen
+358 50 562 4324
tiina.louhi@tyks.fi