Hyppää sisältöön

Kehittämishankkeet

Alueellista sote-kehittämistä viedään eteenpäin sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamalla hankekokonaisuudella. Kokonaisuuden päähankkeet, 31.12.2021 päättynyt Rakenneuudistushanke ja siitä 2022 jatkavat toimintamallit sekä 31.12.2023 loppuun jatkuva Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke sitovat alleen joukon erilaisia sisällön ja toimintatapojen kehityskohteita.

Lisäksi Varsinais-Suomessa on käynnissä monia muita sote-kehityshankkeita, joista vastaavat kunnat sekä kolmas sektori.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Sote-palvelujen organisaatiorajat ylittävä kehittäminen tukeutuu vuonna 2019 kuntien ja kuntayhtymien hyväksymään Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan, jonka  voimassaoloa jatkettiin 2021 loppuun saakka.

Järjestämissuunnitelmassa lähtökohtana on viisi periaatelinjausta:

 • Asiakas ennen organisaatiota
 • Varmistetaan oikea-aikainen palveluihin pääsy
 • Vahvistetaan ennaltaehkäiseviä ja peruspalveluja, jotka ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita
 • Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomioiden
 • Rahojen pitää riittää

Päämääränä on, että asukkaille varmistetaan laadukkaat ja yhdenvertaisesti toimivat palvelut, jotka perustuvat todelliseen palvelutarpeeseen. Samalla huomioidaan asiakas- ja kustannusvaikutukset ja asukkaiden kielelliset oikeudet.

Päämäärään pyritään tiivistämällä entisestään perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä. Kehittämistyössä huomioidaan lisäksi yhteistyö muiden julkisen sektorin, yksityissektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.         

Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus on kuvaus Varsinais-Suomen väestön hyvinvoinnin tilasta, keskeisistä hyvinvointipuutteista ja vahvuuksista sekä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista vuodelta 2021. Hyvinvointikertomus on julkaistu 20.5.2022 neljännen kerran. Kertomus on luettavissa suomeksi ja ruotsiksi.

 Teemaryhmät ja vastuuvalmistelijat

Sisällölliseen valmisteluun on koottu teemakohtaisia työryhmiä, jotka ohjaavat oman alueensa käytännön kehittämistyötä:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Somaattiset terveyspalvelut (ml. akuuttipalvelut)
 • Suun terveydenhuollon palvelut
 • Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja hoivapalvelut
 • Lasten nuorten ja perheiden palvelut
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut
 • Tietojohtaminen
 • Sähköiset palvelut
 • Asiakas- ja potilasjärjestelmien uudistaminen

Kullekin kehittämiskokonaisuudelle on nimetty teemaryhmää vetävä vastuuvalmistelija. Vastuuvalmistelijat kokoontuvat kolmen viikon välein yhteispalaveriin, jossa käydään läpi kunkin kokonaisuuden etenemistilanne.

Tietoa valmistelun vaiheista välitetään alueellisessa sote-viestijöiden ryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmässä ovat edustettuina Varsinais-Suomen kunnat, sairaanhoitopiiri, 2021 syksystä alkaen myös aluepelastuslaitos, erityishuoltopiirit ja järjestökenttä. Verkoston jäsenet välittävät edelleen tietoa ajankohtaisista aiheista omissa kanavissaan.

Käytännön kehittämistyöhön osallistuu Varsinais-Suomessa satoja sote-alan ammattilaisia.